Com es trien els membres d'una mesa electoral?

El nomenament dels integrants és competència de cada Ajuntament i es trien mitjançant sorteig

01.12.2015 | 09:29
L´interior d´un col·legi electoral en un dia d´eleccions.

És possible que l'atzar t'hagi portat en alguna ocasió a ser membre d'una mesa electoral i també és possible que et toqui en un futur. En un any amb diverses cites electorals, en la qual destaquen les eleccions generals del 20D, aquestes possibilitats es multipliquen.

Les meses electorals formen part de l'Administració electoral, juntament amb les Juntes electorals. Entre les seves principals funcions els correspon presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l'escrutini dels vots.

Qui la forma?

Cada taula electoral està integrada per un President o Presidenta i dos Vocals. El President o Presidenta ha de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

Com s'escullen el seus membres?

El nomenament dels integrants és competència de cada Ajuntament i es trien pel Ple Municipal mitjançant un sorteig públic, utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar. Els sorteigs es duen a terme entre els dies vintè cinquè i vintè novè posteriors a la convocatòria.

Aquest sorteig es realitza entre totes les persones censades en la Secció que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Queden exclosos els qui aconsegueixin la majoria d'edat en el termini comprès entre la formació de les llistes d'electors i la votació.

Als designats pel Ple Municipal, se'ls notifica la seva condició de membres de Taula durant els tres dies següents al sorteig, encara que el retard en aquesta notificació no seria causa invalidant de la designació. Juntament amb la notificació es proporciona als membres de les Taules un Manual d'Instruccions.

Quins drets tenen els membres de la taula?

Els Presidents i Vocals de les Taules, així com els suplents que resultin finalment designats com a membres titulars de la Taula:

- Percebran una dieta.

- Tindran dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

- Estaran protegits pel sistema de la Seguretat Social enfront de les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les Eleccions.

Impediments i excuses

Causes personals que en tot cas justifiquen, per si soles, el relleu de l'acompliment del càrrec:

- Ser major de 65 i menor de 70 anys.

- La situació declarada de discapacitat.

- La condició declarada de pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.

- La situació d'incapacitat temporal per al treball acreditada mitjançant la corresponent baixa mèdica.

- La gestació a partir dels sis mesos d'embaràs i el període corresponent de descans maternal sigui remunerat o no per la Seguretat Social.

- L'internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, la qual cosa s'acreditarà mitjançant certificació dels responsables dels mateixos.

Causes personals que poden justificar l'excusa del membre designat, atenent a les circumstàncies de cada cas que correspon valorar a la Junta Electoral de Zona:

- Lesió, dolència o malaltia física o psíquica.

- La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió.

- La situació de risc durant l'embaràs durant els primers sis mesos del mateix.

- La previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, en els dies immediatament anteriors, o en l'endemà a aquella, sempre que resultin inajornables.

- La pertinença a confessions o comunitats religioses en les quals l'ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació en una taula electoral.

- El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra Comunitat Autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d'una taula electoral.

Responsabilitats o raons familiars que en tot cas justifiquen, per si soles, que el membre designat d'una taula electoral sigui rellevat de l'acompliment del càrrec:

- La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el bebè compleixi nou mesos. L'acreditació podrà realitzar-se mitjançant fotocòpia del llibre de família o certificació de l'encarregat del Registre Civil.

- La cura directa i continua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

- La cura directa i continua de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (és a dir, inclou avis, néts i germans) que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix.

Causes familiars que poden justificar, atenent a les circumstàncies de cada cas, l'excusa del membre designat d'una taula electoral:

- La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en els quals l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o guardi amb aquest una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.

- La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s'acrediti que l'altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, mancant a més l'interessat d'ascendents o d'altres fills majors que puguin fer-ho.

Causes relatives a les responsabilitats professionals del membre designat de la taula electoral. Poden excusar-se de la participació en les taules electorals per raons professionals:

- Els qui durant el dia de la votació hagin de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats i a les Administracions Públiques que tinguin encomanades funcions electorals.

- Els qui hagin de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera.

- Els directors de mitjans de comunicació d'informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.

- Els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguin previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan l'interessat no pugui ser substituït i la no participació del mateix obligui a suspendre l'esdeveniment, produint perjudicis econòmics rellevants.

Tots aquests impediments o excuses per exercir el càrrec designat han de ser acreditats documentalment amb els requisits que es detallen en la Instrucció 6/2011 de la Junta Electoral Central.

Substitució i recurs contra la designació

Els càrrecs de membres de la Taula i els càrrecs de suplents són obligatoris. Els designats disposaran de set dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec.

Com hem indicat, les persones majors de 65 anys que hagin estat nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona disposa de 5 dies de termini per resoldre les al·legacions. Contra aquesta resolució no cap recurs en via administrativa electoral, encara que sí qualsevol recurs jurisdiccional que l'interessat estimi pertinent. Les impugnacions es tramitaran per la via contenciós-administrativa.

Què passa si algú, sense impediment o excusa, no es presenta?

El President, Vocals i Suplents que no acudeixin a exercir les seves funcions incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Calendari laboral i escolar 2017/2018

Calendari laboral 2017 a Catalunya

Calendari Laboral 2018 a Catalunya

Aquí pots consultar tots els dies festius a Catalunya i el calendari escolar 2017/18

 

Enllaços recomanats: Premis cinema