DECLARACIÓ DE LA RENDA

La declaració de la renda: Individual o conjunta?

Hi ha casos en què és més convenient presentar-la a través d'una via o una altra. T'expliquem els requisits

07.04.2016 | 21:05
La declaració de la renda: Individual o conjunta?

Una de les preguntes més recurrents que es fan en aquestes setmanes de plena campanya de la declaració de la renda és saber quina d'elles és la més beneficiosa a l'hora de retre comptes amb el fisc. Però el punt d'arrencada és saber si podem fer o no la declaració conjunta, ja que aquesta possibilitat no està a l'abast de tots.

Amb caràcter general, la declaració de la renda es presenta de forma individual. No obstant això, les persones integrades en una unitat familiar poden optar, si així ho desitgen, per declarar de manera conjunta, sempre que tots els seus membres siguin contribuents per aquest impost, és a dir, si un dels membres per exemple està treballant a l'estranger i està subjecte al pagament de l'impost sobre no residents es perd el dret a fer la declaració conjunta.

La unitat familiar segons l'IRPF

Hi ha dues modalitats d'unitat familiar:

-La més comú, en cas del matrimoni, és unitat familiar la integrada pels cònjuges, no separats legalment i, si n'hi ha, els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independentment d'aquests o els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

-En absència de matrimoni o en els casos de separació legal és unitat familiar la formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquin amb un o altre i reuneixin els requisits assenyalats per a la modalitat anterior.

De la regulació legal de les modalitats d'unitat familiar, es poden extreure les següents conclusions:

- Qualsevol altra agrupació familiar diferent de les anteriors, no constituïx unitat familiar a l'efecte de l'IRPF.

- Ningú no pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

- La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà atenent la situació existent el dia 31 de desembre de cada any. Per tant, si un fill complís 18 anys durant l'any, ja no formarà part de la unitat familiar en aquest exercici. Tampoc formaran part de la unitat familiar el membre que mori durant el període impositiu.

El cas especial de les parelles de fet i divorciades

A les parelles de fet només un dels seus membres (pare o mare) pot formar unitat familiar amb els fills que reuneixin els requisits anteriorment comentats i, en conseqüència, optar per la tributació conjunta. L'altre membre de la parella ha de declarar de forma individual. El mateix criteri és aplicable en els casos de separació o divorci amb guàrdia i custòdia compartida.

Podem modificar la forma de tributar?

Un cop exercida l'opció per tributar de manera individual o conjunta, no és possible modificar-la presentant noves declaracions en aquest exercici llevat que aquestes es presentin dins el termini voluntari de presentació de declaracions anul·lant la primera que es va formalitzar. Finalitzat aquest termini, no podrà canviar l'opció de tributació per aquest període impositiu fins a l'any següent, on lliurement es podrà La tributació conjunta vincula a tots els membres de la unitat familiar; si un dels membres de la unitat familiar presenta declaració individual, els restants membres hauran d'utilitzar aquest mateix règim de tributació.

Quan convé?

Una de les grans avantatges del programa PADRE pel qual formalitzem la declaració de la renda és la possibilitat un cop introduïdes totes les dades de la unitat familiar simular entre declaració individual o conjunta i així poder comprovar quina de les dues modalitats és la més beneficiosa.

Per regla general, quan tots dos cònjuges treballen l'ideal és presentar la declaració de la renda de manera individual. Això és degut a la naturalesa de l'IRPF que estableix el tipus de gravamen per trams de guany.

Posem un exemple en el qual simplifiquem el mecanisme de l'impost: Els dos membres de la unitat familiar tributen per uns guanys de 20.000 euros cadascun i el seu tipus de gravamen és del 18%, per la qual cosa el resultat d'aquests guanys és pagar 3.600 cada un, 7.200 en total. Si presenten aquesta declaració de forma conjunta, ho faran per 40.000 euros, elevant el tipus al 24%, de manera que el resultat seria pagar 9.600 euros. Hi ha una excepció, si els ingressos dels dos membres és inferior a 5.151 euros (quantia del mínim personal) pot ser convenient la declaració conjunta. Això és així ja que en fer la declaració de manera individual cadascun dedueix aquesta quantitat pel seu compte, és a dir, una reducció de 10.302 euros. En cas de declaració conjunta també s'aplica la deducció de 5.151 euros, però una sola vegada. A aquest import se li podrà aplicar la reducció per tributació conjunta però aquesta és de 3.400 euros. En total podrem aplicar 8.551 euros, de manera que sortirem perjudicats.

Si només treballa un dels membres i es tenen exclusivament rendes del treball, compensa fer-la de manera conjunta. Així, a més de beneficiar-se pel mínim personal, se sumaria el d'unitat familiar (3.400 euros) i per fills.

Un cas especial és si tenim hipoteca. Quan desgravem pel nostre préstec hipotecari a interès variable en què els dos membres de la unitat familiar tenen una part del mateix, el més convenient és fer la declaració de la renda per separat, ja que cada membre de la parella es pugui acollir a la deducció per compra d'habitatge habitual del 15%, amb un límit de 9.040 euros. Sumant les dues es pot arribar fins als 18.080 euros de desgravació. Per contra, si es realitza de manera conjunta, la deducció només és del 15% sobre un màxim de 9.040 euros per als dos membres. Si hem pagat més d'aquesta quantitat a l'any, perdem diners fent la declaració conjunta.

Finalment cal tenir en compte els fills que també tenen el seu efecte "fiscal" depenent dels dos punts anteriors. Si fem la declaració en conjunt inclourem el 100% de la deducció per ells, des dels 1.836 euros a l'any pel primer fill fins als 4.182 euros a l'any pel quart fill i successius. En cas de declaració individual, els cònjuges hauran de repartir-se la reducció per fill al 50%.

Cal no oblidar que per a beneficiar-se d'aquestes reduccions, els teus fills han de viure amb els declarants i ser menors de 25 anys o majors amb discapacitat. Si algun treballa, els seus ingressos no podran ser superiors a 8.000 euros anuals, si no, hauran de fer la declaració de la renda individualment fora de la unitat familiar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema