L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i la Generalitat han signat un acord per ampliar el parc d'habitatge públic del municipi amb 49 nous habitatges provinents del BBVA. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya adquirirà aquests pisos a l'entitat bancària i els posarà sota la clàusula d'habitatge públic. Són pisos de 4 blocs ubicas a l'Eixample, amb 11 pisos ocupats. L'Ajutament, abans de fer la nova adjudicació, vol estudiar aquests casos d'ocupació per determinar si les mateixes famílies que avui utilitzen el pis s'hi poden quedar en un futur en un règim de lloguer clar jurídicament.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, arran d'una petició que va formular de l'Ajuntament d'Olesa, adquirirà aquests pisos gràcies al seu dret de tanteig i retracte, acollint-se a un decret del 2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Després de l'adquisició, una comissió integrada per representants de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i de l'Ajuntament d'Olesa establiran els criteris per a la concessió d'aquests habitatges a famílies vulnerables i en risc d'exclusió residencial.

Per dirimir sobre els 11 pisos ocupats, una de les primeres accions que haurà de fer l'Ajuntament d'Olesa, a través dels Serveis Socials municipals, serà «emetre uns informes socials de les famílies ocupants dels habitatges i valorar si són vulnerables amb risc d'exclusió residencial i, per tant, susceptibles de continuar ocupant els pisos», segons han explicat fonts municipals. En aquest cas es farà un contracte de lloguer assequible, que no podrà superar el 30% dels ingressos de les persones adjudicatàries.

L'acord també estableix que, en el cas que els ocupants no col·laborin en la seva regularització, tinguin comportaments incívics acreditats o no acreditin la seva vulnerabilitat, l'Agència, amb el suport de l'Ajuntament, endegarà les accions per fer-los fora del pis i recuperar la possessió de l'habitatge per posar-lo a disposició de la Mesa de valoració per a situacions d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, que assignarà nous llogaters.

En aquest cas, tant aquests possibles pisos recuperats com la resta que hi ha als quatre immobles es destinaran a atendre situacions d'emergència de famílies vulnerables amb risc d'exclusió residencial prioritàriament d'Olesa de Montserrat, segons que han explicat les mateixes fonts. També hi haurà l'opció de procedir a la seva adjudicació mitjançant l'impuls del Registre de Sol·licitants d'Habitatges Protegits. En qualsevol cas, serà la comissió mixta formada entre Agència de l'Habitatge de Catalunya i Ajuntament d'Olesa la que establirà els criteris de concessió.

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, ha destacat que aquest conveni ha de permetre que cap persona resti exclosa d'un habitatge i es pugui garantir l'estabilitat i la seguretat d'aquelles persones més vulnerables. Per aquesta raó, i a banda de negociar amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el poder disposar d'aquests 49 habitatges, també s'han ofert uns terrenys municipals per tal que la Generalitat hi construeixi més d'una trentena d'habitatges també per a lloguer social. Segons l'alcaldessa, aquesta col·laboració entre ambdues administracions és important, ja que, si bé els pisos seran propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, "són els Serveis Socials municipals els qui millor poden acreditar quines famílies estan en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'atorgar els pisos a qui realment ho necessita".

A banda de la feina que es fa des dels Serveis Socials municipals, també és molt important la tasca que fa l'Oficina Local d'Habitatge, que, entre d'altres, tramita ajuts i subvencions en matèria de lloguer i habitatge, així com la concessió del parc d'habitatge social municipal. En aquest sentit, aquesta setmana s'han adjudicat de manera provisional 5 habitatges municipals que havien quedat disponibles. Com que el parc d'habitatge públic municipal és limitat, l'Ajuntament ha decidir oferir terrenys a la Generalitat per ampliar-lo.

Segons l'alcaldessa, per establir aquests acords amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha estat molt important aconseguir des de l'Ajuntament que es torni a considerar Olesa de Montserrat com a municipi de demanda residencial forta i acreditada.