El pressupost del 2020 de l'Ajuntament d'Esparreguera, el primer que elabora el govern de coalició entre el PSC i Esparreguera En Comú, tindrà un creixement del 14,7% en el capítol de serveis socials. La nova proposta econòmica de l'Ajuntament d'Esparreguera entrarà en vigor la setmana del 20 de gener, si no hi ha al·legacions durant el període d'exposició pública, després que aquest mes de desembre hagi quedat aprovada la proposta del govern, amb el suport de Junts per Espar-reguera.

Aquest suport té com a compromís per part del govern espar-reguerí la creació de diferents meses de treball al voltant de la residència municipal de Can Comelles, la millora de la via pública i les inversions amb el romanent de tresoreria.

El pressupost del 2020 de l'Ajuntament d'Esparreguera ascendeix a 23.065.981,76 euros i és un 2% superior al de l'exercici que estem a punt de tancar. Els increments de despesa més significatius es concentren en el capítol de personal -que s'apuja el 4,17%- i en la consignació per als serveis socials -que augmenta el 14,7%-, i la regidoria de Cultura, amb 30.000 euros, i la regidoria d'Aigua, Energia i Residus, amb 33.000, també veuen ampliada la seva dotació.

La previsió d'ingressos s'incrementa en 473.000 euros bruts, que és la repercussió d'un augment de la recaptació d'impostos. El nou pressupost preveu 300.000 euros per dedicar a inversions, 200.000 dels quals seran destinats a inversions participatives.

Els comptes per al 2020 presenten un increment del 4,17% en el capítol 1, de Despeses de Personal, per al qual s'han consignat 10,95 milions d'euros. Aquest augment, xifrat en 438.935 euros, s'explica pels increments retributius del 3% pactats per a l'any 2020 en l'acord per la millora de l'ocupació pública a tot l'Estat i pels pagaments que l'Ajuntament ha de fer a la Seguretat Social pels anys en què anticipen la jubilació els agents de la Policia Local. L'altre focus de despesa destacat en els nous pressupostos el trobem en les partides destinades als serveis socials, que creixen un 14,7% i situen la dotació en els 3.422.000 euros. Aquest augment, estimat en 440.000 euros, resulta d'incrementar els fons destinats a la gestió de la residència municipal de Can Comelles i la posada en funcionament de la Unitat de Convivència.

Altres àrees on la despesa augmentarà l'any 2020 seran Cultura, Neteja i Residus. Pel que fa a la regidoria de Cultura, s'han consignat 30.000 euros per promoure la programació de noves activitats en l'àmbit de les arts escèniques, una dotació que es veurà complementada amb la incorporació, a mitja jornada, d'un tècnic de cultura. Pel que fa a la neteja viària, la consignació és de 250.000 euros, la mateixa que l'any 2019, amb la novetat que en el nou exercici es preveu executar part important d'aquest pressupost a partir de l'adjudicació del contracte, prevista per al primer trimestre del 2020. Finalment, pel que fa a la gestió dels residus, els nous comptes preveuen incrementar 33.000 la despesa en recollida i transport d'escombraries.