L'Ajuntament de Calaf fa la previsió d'inversió per resoldre el conflicte de l'aigua, tant a curt com a llarg termini. A curt, construint una planta de desnitrificació (eliminar nitrats de l'aigua que són els causants de la no potabilitat de l'aigua de la xarxa pública), i a més llarg termini, fent la connexió amb la canonada que prové de l'embassament de la Llosa del Cavall. El ple de Calaf, celebrat aquesta setmanam, va aprovar un pla de sanejament, el pressupost anual de 2021 i les noves ordenances fiscals en una mateixa sessió.

El Pla de sanejament inclou la pujada del coeficient de l'IBI a l'1,1 i la reducció de despeses per aconseguir un estalvi net positiu. El pressupost del 2021 tindrà com a principal despesa l'aplicació de la recollida porta a porta, invertir en una deixalleria i una àrea d'emergència, i el manteniment de la via pública i parcs i jardins. Entre les obres previstes hi ha la realització del segon tram del carrer Mestre Manel Giralt. també es preveuen despeses per renovar part dels vehicles de la brigada i per la millora de la qualitat de l'aigua a través de la inversió en la connexió a la Llosa del Cavall i la planta de desnitrificació

El Pla de sanejament es fa sota la tutela de la Diputació de Barcelona per tal de mantenir un resultat positiu en la gestió de despesa corrent i poder fer front al retorn de préstecs amb els ingressos corrents de l'exercici. La regidora d'Hisenda, Montse Mases, va explicar als regidors que totes les ràtios de tancament de l'exercici 2019, a excepció de l'estalvi net, havien estat positives: romanent de tresoreria, capacitat de finançament, compliment de la regla de la despesa i endeutament al 41,67%. En aquest sentit, segons l'estudi fet per la Diputació de Barcelona, les propostes bàsiques que s'aplicaran per sanejar els pressupostos seran pujar l'IBI i reduir despeses amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi net positiu, ja que la situació actual fa que amb els ingressos corrents no es pugui fer front a les despeses corrents.

Joan Caballol, portaveu de Junts x Calaf, va afirmar que la política de despesa en «personal i festes» havia tingut molt a veure amb aquests números i va manifestar que augmentar ingressos a base d'apujar impostos en la situació actual, era senyal d'una «manca d'empatia vers la ciutadania». A més, també va subratllar que l'informe no tenia en compte que no caldrà respectar la regla de la despesa l'any 2021 i va lamentar no haver vist cap mesura solidària per part del govern local, com per exemple, abaixar-se el sou.

La regidora Montse Mases va respondre que «calia fer memòria de la situació econòmica que s'havien trobat» per entendre que no havia estat fàcil sanejar les finances de l'Ajuntament i recuperar la capacitat d'inversió, tenint en compte el deute que CiU va deixar d'un 130% i que ells havien reduït al 41,67% i que amb la previsió de tancament del 2020 es situaría al 31,21%. Mases va recordar tots aquells impagaments i deutes pendents que havien hagut d'afrontar des del 2015 al 2020 i que pujaven a més de 5.000.000 d'euros - 4 milions corresponents a deutes financers i factures impagades durant 7 anys per l'anterior equip de govern i 1 milió en concepte d'interessos-. Finalment, va recordar que el coeficient de l'IBI es va abaixar de l'1,11% al 0,99% el 2016 i que durant 5 anys l'actual equip de govern havia apostat per mantenir els impostos congelats, però que ara, havien de pujar el coeficient a l'1,11% per indicació dels responables del pla de la Diputació. En aquest sentit, va aclarir que la seva voluntat era fer una revisió cadastral, ja que això faria que cada immoble pagui el que realment li toca i no caldria fer una pujada generalitzada. Malauradament, però, amb la pandèmia aquesta revisió no s'ha pogut fer, va lamentar Mases.

Des del GiC van manifestar que els semblava bé reduir la despesa per sanejar els números, però tampoc veien correcta la pujada de l'IBI i per això, van acabar votant en contra

Les ordenances fiscals del 2021

Les ordenances fiscals es van aprovar amb 7 vots a favor i 3 en contra per part de l'oposició. La regidora Mases va explicar que bàsicament incloïen: la pujada de l'IBI; una modificació de la taxa de les parades i barraques situades a terreny públic, per afegir un punt sobre el pagament de desperfectes; la introducció de la quota tributària del preu del servei del futur tanatori pel servei de vetlla a 302,50€; l'actualització de la taxa de recollida d'escombraries per adaptar-la al nou sistema "Porta a Porta" i la modificació de preus d'elements de marxandatge.

Joan Caballol, portaveu de Junts x Calaf, va lamentar no haver trobat cap mesura amb el tema Covid-19 ni cap bonificació a empreses, bars o comerços. Per la seva part, Jaume Simó del GiC, va concretar que votarien que no, perquè tot i no estar en desacord amb tot, hi havia temes com el del cementiri que no veien bé, ja que «s'incrementa el cost però s'inverteix menys».

Montse Mases, va especificar que no introduïen bonificacions especials a les ordenances però que emprendrien mesures com la de no cobrar la taxa de terrassa als bars si fos necessari, en funció de com anés la pandèmia.

El porta a porta, objectiu de govern

Calaf té sobre la taula la necessitat de resoldre els problemes de potabilitat de l'aigua de la xarxa, però té la voluntat política d'introduir el sistema de recollida de la brossa domèstica fent triatge ben fet i a través del sistema porta a porta. I aquest canvi està reflectit en el pressupost, com una de les inversions a fer durant el 2021. El porta a porta, invertir en una deixalleria i en una àrea d'emergència són algunes de les principals inversions. També hi haurà diners previstos per al manteniment de la via pública, els parcs i jardins i per fer el segon tram de les obres de remodelació del carrer Mestre Manel Giralt. A més a més, també hi ha contemplada la renovació de la flota de vehicles de la brigada i millora de la qualitat de l'aigua a través de la inversió en la connexió a la Llosa del cavall i la planta de desnitrificació.

El grup de Junts x Calaf comparteix la urgència de resoldre la potabilitat i aproven la inversió en la planta de desnitrificació. Però en el pressupost troben a faltar propostes encarades a plaiar els efectes de la pandèmia en l'economia. Junts va votar en contra del pressupost. El GiC va posar sobre la taula que la reducció de personal que es planteja per arribar a l'objectiu econòmic suposa una retallada del 37%, "un cost molt gran".

L'alcalde Jordi Badia, va voler defensar que l'Ajuntament de Calaf no tenia una despesa tan elevada pel que fa a personal. Agafant les dades del darrer informe de l'Observatori de Govern Local fet per la Fundació Carles Pi Sunyer, on es comparen dades dels diferents Ajuntaments de Catalunya, Badia va assenyalar que Calaf té una despesa de capítol I (el que correspon a la plantilla de personal) de 496,3 euros per habitant, mentre que la mitjana de Catalunya és de 340,7 euros per habitant i la d'altres municipis similars per tram de població és de 347,1 euros/hab.

D'altra banda, tenir personal propi en moltes ocasions estalviava haver d'externalitzar serveis a fora, i per tant, això també es traduïa en els números, ja que segons l'estudi Calaf té una despesa de capítol II (externalització de serveis i contractes) per sota de la mitjana de Catalunya, ja que aquesta està a 179,4€/habitant i Calaf es troba a 74,4€/habitant i els municipis del mateix tram de població estan a 168,2€/habitant. «Assumir internament amb personal propi i no externalitzar també és una qüestió ideològica», va manifestar per acabar l'alcalde.