Piera ha començat a instal·lar en el vas gran de la piscina municipal un nou sistema de desinfecció de l´aigua que realitza un tractament mitjançant llum ultraviolada (UV). «Hi ha la necessitat de buscar sistemes més eficients i eficaços en el tractament de l´aigua que permetin una millor qualitat d´aquesta en benefici de les persones usuàries», ha explicat l´Ajuntament pierenc. Les mateixes fonts han explicat que el canvi suposarà un avantatge en la qualitat de l´aigua i també des d´un punt de vista mediambiental, atès que permet reduir el consum de la renovació de l´aigua del vas i millora la salubritat de l´aigua.

Durant el procés de recirculació de l´aigua de la piscina, i abans que aquesta torni a entrar al vas, l´aigua es condueix cap a les emissions de llum ultraviolada. En el moment en que l´aigua entra en contacte, la matèria orgànica queda eliminada en un tant per cent molt elevat, reduint les necessitats de tractament químic.

I amb aquest sistema es proporciona una desinfecció complementària al tractament químic, de manera que permet una reducció molt alta de l´ús de clor, amb la qual cosa també es reduirà l´afectació en irritació als ulls i a la pell. L´eliminació de matèria orgànica per part de la llum ultraviolada, com són la pròpia transpiració o els olis naturals del cos, evita la creació de cloramines que van a l´aire (produïdes pel contacte de la matèria orgànica amb el clor), pel que hi ha una millora importantíssima a nivell ambiental de la instal·lació.

La piscina està oberta metre es fa el canvis de sistema, però l´Ajuntament ha advertit que és possible que hi hagi algun dèficit en la temperatura de l´aigua.