L'Ajuntament de Piera ha engegat un pla per a la preservació d'edificis del nucli antic. En concret, ha aprovat les bases per a la concessió d'ajuts destinats a cobrir una part del cost de la rehabilitació de façanes i de la instal·lació d'ascensors, una forma d'incentivar la preservació dels edificis antic i de millorar-ne l'accessibilitat. Són ajuts que anteriorment estaven inclosos en l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Piera. També hi podran optar aquells edificis que no es trobin dins aquesta àrea però estiguin en estat de ruïna imminent o pateixin un deteriorament greu de la façana. Els ajuts es destinen a reduir l'import de les obres, a càrrec de les persones propietàries o promotores.

En el cas de les façanes, els ajuts inclouen tant les obres de rehabilitació com les que es realitzen per adequar les condicions dels acabats que, segons l'estat de l'edifici, poden ser un perill per als vianants. La quantia dependrà de les actuacions realitzades.

Si es fan per solucionar patologies estructurals que afectin la seguretat de la façana, es preveu concedir un ajut del 50 % del pressupost subvencionable amb un màxim de 3.000 euros per habitatge. També es donaran ajuts de menor quantia per a obres de millora de l'aïllament tèrmic i acústic de les façanes, per al manteniment d'elements puntuals que suposin un risc pel seu estat de deteriorament, o per treballs de manteniment més superficials.

En el cas dels ascensors, els ajuts inclouran tant les obres d'instal·lació com la supressió de barreres arquitectòniques des de l'entrada a l'edifici i fins a l'aparell elevador. La quantia serà del 50 % del pressupost subvencionable amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

La concessió dels ajuts es farà per ordre de presentació de les sol·licituds, sempre i quan aquestes compleixin els requisits establerts, i fins que el crèdit pressupostari s'esgoti. L'imprès s'haurà de presentar acompanyat de la documentació requerida dins el termini que es marqui en la convocatòria. El tràmit s'haurà de fer, preferentment, a través de la seu electrònica.