L'Ajuntament de Piera va aprovar inicialment en el darrer ple municipal un inventari de camins públics que permetrà posar en valor aquesta xarxa viària que té funcions socials i econòmiques d'especial interès en l'àmbit local. De fet, als tradicionals usos veïnals i agrícoles dels camins, s'hi afegeixen ara d'altres com la gestió del medi ambient, la vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme.

L'inventari s'ha realitzat per la necessitat d'identificar en un document específic els diferents camins que donen accés a nuclis, barris, urbanitzacions, masies i cases rurals, camps, infraestructures diverses, zones d'interès paisatgístic i elements hidrogràfics de la vila. Així mateix, la seva elaboració permetrà a l'Ajuntament complir amb les seves obligacions de gestionar el viari públic.

El document inclou una memòria explicativa, les fitxes dels diferents camins i els plànols. El treball realitzat ha permès classificar un total de 358 vials o camins diferenciats de titularitat municipal, amb independència de les característiques morfològiques dels vials i del seu estat de conservació.

El catàleg estarà en exposició pública durant un termini de 3 mesos per tal que qualsevol persona interessada el pugui consultar i presentar-ne, si s'escau, al·legacions o suggeriments.