Aquest estiu ha estat el pitjor del que portem de segle en matèria d'incendis forestals a les comarques de la província de Barcelona, tant en el nombre com en dies d’alt risc extrem. en el conjunt de comarques de Barcelona des del l’any 2000.Ha estat "un any molt difícil per a la prevenció i extinció d’incendis forestals", segons dades de l’informe final de la campanya 2021 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb les dades registrades a la memòria del PVI, des del 18 de juny fins a l’1 de setembre, a les comarques barcelonines s’han registrat un total de 244 incendis forestals que han afectat una superfície total de 1.973,5 hectàrees. La superfície forestal afectada que és la tercera més alt de la sèrie des de l’any 1996. La majoria d’aquestes hectàrees corresponen a l’incendi que es va iniciar a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), però que va afectar principalment municipis de la província de Barcelona, Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles. El resultat final de l'incendi és de 1.678,9 hectàrees afectades. Per tant, com a contrapunt al número de focs forestals, la majoria han estat de poca afectació forestal.

La campanya del PVI de la Diputació de Barcelona es du a terme en 273 ajuntaments, i hi participen 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'ADF i el Secretariat de Federacions ADF de Catalunya, amb un equip de 262 persones: Hi ha 93 unitats mòbils que han realitzat tasques d’infor­mació preventiva, dissuasió d’infraccions, detecció de punts de risc i revisió d’infraestructures de prevenció d’incendis, 18 punts de vigilància fixa i 63 càmeres de vi­deovigilància integrades al dispositiu, propietat d’ADF i federacions d’ADF

El personal del PVI ha notificat 287 infraccions a la norma­tiva d’incendis, d’aquestes, en 261 ocasions s’ha detectat l’infractor i l’efectivitat en la dissuasió ha estat del 90,4 %. Traslladant la xifra a possibles casos de risc, es podria concloure que s'han evitat 236 situacions de risc d’incendi. Un 35,9 % de les in­fraccions han estat relacionades amb l’ús de maquinària que pot generar guspires, sense l’autorització pertinent, i que un 28,9 % han correspost a barbacoes fora de normativa.

Pel que fa als punts de risc, s’han detectat un total de 592 abocaments inflamables, un 32,4 % més que la campanya anterior, la gran majoria localitzats en camins, pistes o dins el bosc. A més a més d’aquests abocaments s’han retirat del medi natural un total de 3.235 petits abocaments inflamables no comptabilitzats en l’estadística anterior. També s’han detectat un total de 186 incidències en línies elèctriques, un 116,3 % més que en la campanya anterior, provocades en un 80% dels casos, per la vegetació que contacta amb els conductors o amb el suport.

Torres elèctriques plenes de vegetació DIBA

Anoia, la comarca de l'incendi més gran

És la comarca que enguany ha patit més les conseqüències dels incendis forestals amb més de 1.600 hectàrees cremades. Aquesta major afectació ha estat deguda a l’incendi forestal de Santa Coloma de Que­ralt, que va tardar més de tres setmanes a donar-se per extingit amb nombroses revifades de poca importància. Els ajuntaments afectats per aquest incendi tenen accés a una línia d’ajuts de la Diputació de Barcelona, per a emergències causades per incendis forestals i a les actuacions de regeneració i millora forestal, posteriors a l’incendi.

Dins de les actuacions cal destacar que hi ha hagut un augment molt significatiu de les tasques de conscienciació respecte a la campanya anterior, passant de les 3.902 persones informades el 2020 a les 6.100 d’aquest any 2021.

El Bages, comarca amb alt risc, però poques hectàrees afectades

És una comarca amb mosaics, on s’ha col·laborat molt intensament en el seguiment de la campanya de sega, juntament amb les ADF de cada zona. Com l’Anoia la major part de l’estiu ha estat en Pla Alfa 2, i algunes zones puntualment en nivell 3, fet que les unitats mòbils han prioritzat la vigilància. Malgrat aquesta situació d’alt risc, ha estat la segona comarca amb menys hectàrees cremades de la demarcació amb només 1,08 hectàrees. Hi ha un augment significatiu de la detecció d’abocaments inflamables, que pràcticament s’han duplicat en passar de 20 punts localitats el 2020 a 34 el 2021.

Els abocaments, un peril al Baix Llobregat

És la comarca on s’ha incrementat el nombre d’in­cendis en un 41 % respecte a la campanya anterior, fins a un total de 43, només per darrere del Vallès Occidental. L’in­cendi forestal del 13 de juliol de Castellví de Rosanes, que es va iniciar a la urbanització Valldaina i que va estendre’s cap a Martorell afectant 195,7 hectàrees, és el més important de la comarca. L’equip de coordinació del PVI va donar suport tèc­nic als ajuntaments afectats i la unitat de vigilància va ajudar els bombers fent tasques de guiatge i impedint l’accès de personal no autoritzat a la zona de l’incendi.

El Baix Llobregat és la comarca amb més abocaments inflamables de tota la pro­víncia, amb un total de 102 punts detectats, i també una de les que presenta més in­cidències amb línies elèctriques, un total de 27.

Al Berguedà es detecten casos de risc en la relació vegetació i línies elèctriques

Al Berguedà, respecte de l’any passat, s’ha incrementat sig­nificativament la detecció d’abocaments infla­mables i de deficiències en les línies elèctriques, que en els dos casos s’ha multiplicat per cinc. Totes aquestes incidències s’ha pogut notificar a posteriori a les autoritats i empreses competents per tal de solucionar-ho.

Tot i que és una comarca que sempre ha rebut molt turis­me, s’ha detectat un augment de l’afluència de gent a les rieres i els embassaments, com la riera de Merlès, l’Aigua d’Ora o el pantà de la Baells, que podria ser conseqüència d’un canvi en l’hàbit degaudi de les vacances de la població en un període postconfinament.

El Moianès, sense incendis

Al Moianès, tot i haver estat una comarca amb un elevat risc d’in­cendi, durant aquesta campanya i en les dues temporades passa­des, no hi ha hagut cap incendi. En els darrers anys han augmentat notablement les informacions preventives, arribant a les 3.419 persones d’enguany. Això visualitza l’esforç de l’operatiu en la tasca de conscienciació i sensibilització en la prevenció d’in­cendis a la ciutadania.

A l'Osona, activitats no permeses

Els fets més rellevants han estat la detecció i dissuasió de 44 activitats no permeses, com són fogueres, ús d’eines que generen guspires, cremes o barbacoes no reglamentàries, sent gairebé el doble de l’any anterior. Una gran part d’aquestes s’han detectat a la zona del pantà de Sau, dins l’Espai Natural de Guilleries-Savassona, on hi ha hagut un alt nombre de visitants fins el 20 de juliol, quan es van regular els accessos i va disminuir dràsticament l’afluència de gent i de comportaments incívics o perillosos. Tot i aquesta restriccions, Osona és la comarca on el PVI ha informat més gent amb un tota de 10.015 persones.

Encara que la sequera d’aquest estiu i la forta onada de calor, que ha arribat a la temperatura màxima de 42,5º a Gurb, la superfície cremada només ha si­gut de 3,57 hectàrees en un total de dotze incendis dins horari PVI.

Dels 322 punts d’aigua revisats a Osona (hidrants, basses i dipòsits), s’han detectat incidències en 84, aspecte sobre el qual caldrà incidir abans de campanyes d’estiu futures..

A l'Alt Penedès, creix el nombre d'incendis

L’afectació dels incendis a l’Alt Penedès s’ha incrementat pràcticament en un 80 % respecte a l’any passat tant en nombre com en superfície afec­tada, que ha passat d’11 a 18 incendis i d’1,78 hectàrees a 2,85. Tot i això, ha estat una de les comarques amb menys superfície cremada, encara que la na­turalesa dels incendis ha estat molt diferent: l’any passat la majoria d’incendis van ser agrícoles mentre que aquest any han estat forestals.

L’elevadíssim risc d’incendi en aquesta campanya ha fet que el dispositiu se centrés més en la vigilància i detecció de punts de risc que en la conscienciació. És per això, que el nombre de persones informades ha baixat lleugerament respecte a l’any passat, però, en canvi, s’ha incrementat el nombre d’accions dissuasives, que han passat a 28, amb un pes determinant de les eines genera­dores de guspires (13 casos) i de les barbacoes que no compleixen la normativa (9 casos). També s’han incrementat molt les deteccions d’abocaments inflama­bles, que han passat de 40 a 73. Aquestes pràctiques tan perilloses només es reduiran amb més esforços de conscienciació. t.

Al Garraf, molta feina de sensibilització

Durant la campanya 2021, els incendis al Garraf s’han incrementat un 38 % respecte a l’any 2020, essent els periurbans els més habituals. Aquest fet reforça la importància de la conscienciació de la po­blació sobre el risc dels incendis forestals.

Els informadors del PVI han fet un esforç important de sensibilització, incrementat en més de 600 personesrespecte a l’any passat. És l’única comarca on no s’ha detectat cap incidència en les línies elèctriques.

Sant Joan va fer viure l'etapa de més risca al Maresme

Al Maresme s’ha caracteritzat per dos períodes ben marcats.El primer al voltant de Sant Joan amb nombrosos incendis, relacionats amb activitats lúdiques, sent el més destaca­ble el del dia 24 de juny a Argentona.

El segon període més tranquil marcat per un elevat risc d’incendis generalitzat, però amb un descens d’aquest a inicis d’agost a conseqüència de l’entrada de pluges.

És la comarca de la demarcació on més deficiències en línies elèctriques s’han detectat i la segona on més dissuasions de conductes de risc s’han produït, destacant els 27 ca­sos d’eines professionals generadores de guspires.

El Vallès Occidental dobla el número d'incendis

Aquest estiu, al Vallès Occidental hi ha hagut un increment notori en el nombre d’incendis, per arribar a 63, un 103 % superior a l’any anterior, convertint-se en la comarca de la demarcació amb més incendis forestals. La major incidència s’ha donat en les primeres setmanes d’estiu. L’incendi que ha afectat una major extensió va tenir lloc a Terrassa el 10 de juliol, cremant unes 8 hectàrees de terreny forestal.

Aques­ta comarca encapçala les dissuasions efectuades pel personal del PVI, amb un total de 62 accions dissuasives de conductes imprudents i/o il·legals. També és la segona comarca on més abocaments inflamables s’han detectat: 102. Així doncs, cal continuar incidint en la conscienciació de la població per evitar aquestes situacions

Al Vallès Oriental, els abocaments són un risc

Enguany, la comarca del Vallès Oriental ha més que duplicat el nombre d’incendis respecte al 2020, passant de 15 a 35. S’ha fet un gran esforç per tenir cura de l’entorn, realitzant més de 410 accions de re­collida de deixalles inflamables, així com en la revisió de les estruc­tures de prevenció, entre les quals la revisió de 457 punts d’aigua, de forma coordinada amb les ADF locals.

La detecció de punts de risc segueix sent una prioritat, aquest any s’han notificat 64 aboca­ments inflamables, el que suposa un 50 % més que l’any passat, i 43 incidències en línies elèctriques, xifra que multiplica per tres les trobades el 2020.