Quiosc Regió7

Regió7

Inauguren les obres de millora del castell de Segur, a Veciana

La Diputació de Barcelona ha dut a terme el gruix de la inversió, que en diferents fases supera els 365.000 euros

Inauguració de la intervenció al castell de Segur, a Veciana Diputació de Barcelona

El castell de Segur, al municipi de Veciana, ha completat la darrera fase de restauració amb la inauguració del nou recorregut així com el centre de recepció de visitants. Les obres, realitzades per la Diputació de Barcelona a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) han estat inaugurades aquest diumenge pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, juntament amb l’alcalde de Veciana, Jordi Servitge, i el delegat de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Francesc Serra Sellarés.

Les obres realitzades aquest darrer any al castell de Segur han comportat l’adequació i restauració de les estructures del perímetre nord del castell per la seva obertura al públic, a partir d’una intervenció arqueològica que va consistir en excavar la zona perimetral nord del castell i part del fossat.

En total, la inversió realitzada en el conjunt del castell ha estat de 365.468,73 euros, dels que 299.990 euros han estat aportats per la Diputació de Barcelona, i la resta a càrrec de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana i l’Ajuntament de Veciana.

L’actuació també ha permès recuperar el traçat de la muralla exterior del castell a la zona nord i nord-est, i s’ha documentat la sortida del túnel 2 que confirmant-se la hipòtesi que es tracta d’un desguàs i no una eixida secundària des de l’interior del castell.

Així mateix, s’han documentat totes les estructures recuperades mitjançant l’aixecament de plànols i la realització d’una fotogrametria que completa la que ja es disposava de les intervencions anteriors. Amb aquests resultats, s’han consolidat i restaurat les estructures recuperades i recrescut els murs que necessitaven ser completats per seguretat i de les visites.

Finalment, s’ha fet un tancament de l’accés al castell per la banda oest mitjançant una tanca metàl·lica molt lleugera a base de marc de barra d’acer i malla arquitectònica d’acer inoxidable. També s’ha tancat l’accés al túnel 1 des de la capella de Sant Miquel mitjançant una porta de reixa metàl·lica i s’han instal·lat unes escales per accedir a la capella a base d’estructura de perfils laminats d’acer i paviment de lames de resines amb encenall de fusta. Així mateix, s’han col·locat uns separadors a base de muntants de barra d’acer i cordes per delimitar les diferents rutes i guiar els visitants per les zones accessibles del conjunt del castell.

Primeres intervencions al castell

Les primeres intervencions s arqueològiques al conjunt del castell es van iniciar l’any 2015, a partir de les quals es va redactar un primer Pla director. Aquestes primeres intervencions van comportar una neteja del recinte per poder perfilar els murs i així delimitar les seves estructures a nivell superficial. Després d’aquesta intervenció arqueològica inicial, es va realitzar un aixecament topogràfic del recinte i un aixecament fotogramètric de les estructures visibles més importants. Un cop excavat l’estrat d’enderroc, es va procedir a consolidar els caps dels murs mitjançant morter de calç hidràulica per evitar l’entrada d’aigua i la seva degradació.

A l’octubre del 2016 el SPAL va realitzar el Projecte bàsic i executiu per a la restauració de les estructures arqueològiques del castell, redactat per Eduard Piriz, per donar compliment als requeriments del Ministeri de Foment, un cop concedida la subvenció de l’1,5% cultural per les obres al castell.

Entre juny i setembre de 2016, es va realitzar la tercera intervenció arqueològica plantejada per ampliar el coneixement del castell i la seva evolució, centrada en posar en els elements més significatius i a la comprovació de la possibilitat de fer accessible el castell a la visita pública.

Les obres vinculades a 1,5% cultural del Ministeri de Foment van consistir en el reforç i consolidació de la volta de pedra; la protecció del coronament de la torre O mitjançant unes filades de sacrifici de pedra, i l protecció i regularització del mur exterior entre les torres N i O mitjançant una filada de sacrifici.

Pel que fa a les obres corresponents a la Generalitat de Catalunya, realitzades entre el 7 de setembre i el 5 d’octubre de 2016, van consistir en la formació de coberta de l’àmbit interior A amb un sostre de bigues de fusta i en la protecció del coronament dels murs perimetrals de l’àmbit interior A, mitjançant unes filades de sacrifici de pedra.

A partir d’aquest moment, les fases i estudis s’han anat suessin fins arribar a completar la intervenció que ha permès la inauguració d’aquest conjunt monumental amb l’obertura per a visites públiques.

Compartir l'article

stats