El projecte de reforma de la Residència Municipal Can Comelles d'Esparreguera tindrà un cost de 2.458.776 euros i consistirà en una rehabilitació de l'edifici i diferents obres de millora en els diferents edificis que integren el complex. El projecte, que es va aprovar dimecres passat al ple de l'Ajuntament i que ha estat redactat per l’empresa Xúquer Arqing SL, contempla l’execució dels treballs en cinc fases diferenciades que inclourien les cobertes, les façanes, les fusteries exteriors, els acabats interiors i altres actuacions; i la instal·lació de protecció contra incendis. Per a l’execució de totes les actuacions contemplades en el projecte es preveu una durada de 2 anys i 10 mesos.

Les cinc fases permeten fer una licitació i execució independent per lots, en funció de la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament, segons han explicat fonts municipals. Les actuacions, que no comporten modificacions del volum edificat ni de les superfícies construïdes, inclouen en la primera fase la rehabilitació de totes les cobertes dels edificis inclosos en el complex, és a dir, la residència nova, la residència vella, l’annex, l’edifici del TOCC i la capella, que presenten patologies per filtracions d’aigua. Aquesta fase té un termini d’execució previst de 12 mesos i un pressupost d’execució de 491.480 euros, iva inclòs.

La segona fase dels treballs engloba la rehabilitació de les façanes d’aquells edificis que presenten patologies en els acabats exteriors, la residència nova, la residència vella i l’edifici del TOCC. El termini d’execució previst és de 6 mesos i el cost és de 549.587 euros, iva inclòs.

La tercera fase se centra en la substitució de les fusteries exteriors deteriorades de fusta de la residència vella, l’annex i l’edifici del TOCC per una nova fusteria que segueixi el mateix criteri d’estil que l’existent. En aquest cas, el termini previst és de 2 mesos i el pressupost d’execució de 246.985 euros, iva inclòs.

La quarta fase inclou diferents treballs interiors i exteriors a tots els edificis, com actuacions vinculades a pintura, fusteries, mobiliari, baranes, paviments, substitució funcional de biguetes deteriorades, petites instal·lacions i reparació sala noble, així com la pavimentació exterior, entre d’altres. Aquesta fase té un termini d’execució previst de 10 mesos i un pressupost d’execució d’1.067.489 euros, iva inclòs.

I la cinquena i última fase, és per a la reforma i millora de la protecció contra incendis amb la instal·lació, entre d’altres, d’una central d’alarma de detecció d’incendis, polsadors, sirenes, extintors, detectors, lluminàries d’emergència, una boca d’incendis equipada i un dipòsit de reserva d’aigua. Aquesta darrera fase té un termini previst de 4 mesos i un cost de 103.233 euros, iva inclòs.

El pressupost total, que inclou també l’estudi de seguretat i salut, el cost de la gestió de residus i el cost del control de qualitat, ascendeix a un total de 2.458.776 euros. Els preus indicats per l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte estan basats en el banc de preus del BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya i el Generador de Preus de CYPE actualitzats en data gener de 2023. Ara, el projecte estarà sotmès durant 30 dies hàbils a informació pública.