El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat l'adjudicació feta l'any 2012 per via directa a l'empresa mixta que gestiona el cicle integral de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per haver estimat diversos recursos en contra d'aquesta decisió.

El veredicte, que no és ferm (hi pot haver interposició de recurs de cassació), estima diversos recursos contenciós administratius, com els presentats per Aigües de València i Acciona Aigua contra l'adjudicació, per considerar que es va produir de forma directa amb la creació d'una societat mixta sense publicitat ni concurrència.

La societat publicoprivada Aigües de Barcelona, que va obtenir la concessió, va informar ahir que l'empresa seguirà gestionant el servei perquè "el TSJC reconeix que la societat té acreditats els drets sobre la xarxa de distribució d'aigua potable que dóna servei als ciutadans". Aigües de Barcelona, formada en el 70% per Aigües de Barcelona (Agbar), el 15% per l'AMB i el 15% per Criteria, és l'encarregada de prestar serveis com el subministrament d'aigua potable, el proveïment d'aigua en baixa o la depuració d'aigües residuals a la regió metropolitana.

Els recursos, a més de demanar l'anul·lació de la concessió, sol·licitaven que es declarés la convocatòria de concurs públic per a la gestió del servei. Les companyies recurrents defensen que no existien els requisits necessaris per adjudicar directament aquesta gestió a un soci privat mitjançant conveni, per la qual cosa entén que en aquest procés s'han infringit els principis d'igualtat de tracte, publicitat i transparència.

El TSJC explica que no existeixen raons tècniques i econòmiques suficients ni drets d'exclusiva que impedeixin en aquest cas la realització d'una concurrència competitiva. El TSJC declara: "no apareixen raons justificatives de l'aplicació de l'excepció de licitació, ja que no s'expressen prou raons tècniques ni hi ha drets d'exclusiva impeditius de la concurrència competitiva ni existeix una valoració fiable del cost econòmic que, pel seu efecte dissuasiu, justifiqui la renúncia a la competència". En aquest sentit, anul·la la resolució que va donar lloc a aquesta adjudicació, "mentre que no s'han respectat els principis que regeixen la contractació pública, ja que es va adjudicar directament el contracte per mitjà d'un procediment sense publicitat". "Procedeix, doncs, a estimar el recurs i anul·lar l'acord del 6 de novembre del 2012 pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona", assenyala el tribunal.