La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat ha modificat el model d'avaluació en l'educació secundària obligatòria (ESO) per adaptar-lo al currículum per competències. A partir del proper curs es dirà adeu a les qualificacions quantitatives de l'1 al 10 per introduir les qualitatives a l'hora de valorar l'aprenentatge dels alumnes.

L'ordre d'avaluació a l'ESO, publicada aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), suposa una continuïtat amb l'avaluació de Primària, que ja es va adaptar a les competències aquest curs, i els resultats de les qualificacions seran: 'adquisició excel·lent', 'adquisició notable', 'adquisició satisfactòria' i 'no adquisició'.

Una altra novetat és l'avaluació dels àmbits transversals, atès que algunes competències es treballen des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l'equip docent: són les de l'àmbit digital i àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge dels alumnes.

Els professors prendran decisions per consens

La nova normativa preveu que l'equip docent haurà d'actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions que resultin. En la valoració del grau d'assoliment dels nivells competencials dels alumnes en el pas del curs, així com en la superació de l'etapa, l'equip docent haurà d'adoptar les decisions per consens i, en cas que no s'hi arribi, per majoria simple, sent el vot del tutor o tutora decisiu en cas d'empat.

L'equip docent serà també el responsable d'informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l'avaluació a final de curs.

Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d'assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o d'etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l'equip docent, que contindrà l'orientació sobre l'itinerari formatiu i, si és necessari, recomanacions sobre mesures de suport de cara al següent curs.

En acabar l'ESO, el consell orientador també inclourà una orientació específica en relació a l'itinerari en l'ensenyament postobligatori i/o professionalitzador.

La Generalitat ha assegurat que la finalitat de l'avaluació és acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes en els continguts i el grau d'assoliment de les competències, tenint en compte el ritme i potencialitats de cadascú, i ha de permetre analitzar les dificultats del procés d'aprenentatge i trobar estratègies.

L'avaluació d'acord amb les competències bàsiques té com a funcions regular el mateix procés d'aprenentatge i qualificar tenint en compte el nivell d'assoliment de les competències per part dels alumnes, que superen l'etapa quan assoleixen les competències dels àmbits associats a les materials i els transversals.