La Comissió d´Ensenyament del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una Proposició no de Llei de Podem que insta el govern espanyol a recuperar l´assignatura obligatòria de Filosofia durant els tres últims cursos d'institut. Segons la proposta, que ha obtingut el vot favorable també del PP, que la va relegar del currículum durant el seu mandat, s´impartirà com a matèria comuna i obligatòria amb l´accent sobre els continguts ètics a quart d´ESO, i també amb caràcter comú d´obligatorietat com a història de la Filosofia a primer i segon de Batxillerat. L´assignatura s´haurà d´incloure en un currículum bàsic per a tot el sistema educatiu no universitari que sigui "alhora estable i flexible en els continguts".

L´assignatura del Filosofia havia estat una de les grans damnificades de l´aprovació de la LOMCE al 2013, que la va mantenir com a matèria troncal a primer de Batxillerat però que va eliminar el caràcter troncal de la Història de la Filosofia de segon de Batxillerat i el caràcter obligatori d´Ètica de quart de la ESO.

La iniciativa de Podem recorda que l´assignatura es trobava en una situació anòmala per la seva consideració d´obligatòria a la prova final d´etapa però que no s´estudia a segon de Batxeillerat, fet que ha generat disparitat d´estratègies a les comunitats autònomes a segon de Batxillerat per recuperar-ne continguts.

El text recorda que la Unesco ha declarat la necessitat d´ensenyar Filosofia i nombrosos estudis apunten que tan la Filosofia en general com Història de la Filosofia ajuden al desenvolupament intel·lectual de l´alumne en l´exercici del pensament abstracta i en el desenvolupament de la funció executiva del cervell.

"Si entenem que una de les finalitats prioritàries de l´educació consisteix en formar ciutadans lliures, la Filosofia és imprescindible per desenvolupar el pensament autònom i crític en què es fonamenta la democràcia", diu la iniciativa aprovada.