El Tribunal Constitucional (TC) considera que la immersió lingüística en català a les escoles de Catalunya és constitucional sempre que es garanteixi també «el ple domini del castellà al final de l'ensenyament obligatori».

En una sentència que resol el recurs que va presentar el PP el 2009 contra la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), el TC considera inconstitucionals deu articles d'aquesta normativa referits al currículum i a l'avaluació, en considerar que envaeixen competències estatals.

En concret, qüestions relatives al currículum, que comprèn els ensenyaments, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de primària, secundària i batxillerat. La resolució declara inconstitucionals i nuls per no ajustar-se a la normativa estatal bàsica o envair-la els articles referits a les guies curriculars per etapes educatives, l'article que aborda l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), així com la regulació dels ensenyaments artístics i esportius.

També tomba l'article sobre cossos docents de la Generalitat, en què s'aborda l'estructura dels professionals de l'educació d'acord amb la titulació acadèmica exigida per accedir-hi.

La sentència recorda que en anteriors sentències el TC ja va consolidar la doctrina que «cor-respon a l'Estat vetllar pel respecte dels drets lingüístics en el sistema educatiu i, en particular, el de rebre ensenyament en la llengua oficial de l'Estat».

El TS no veu incompatibilitat amb això a l'article 10.2 de la LEC que va recórrer el PP i avala que «els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic». «Els centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l'aprenentatge en català», assenyala la sentència.

El Constitucional també avala que els centres d'ensenyament catalans programin «les activitats necessàries per garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que existeixi concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre», tal com estableix la LEC.

En la seva explicació, el TC precisa, en desestimar la impugnació d'aquest punt, que «aquest no regula la llengua de l'educació com semblen considerar els diputats recurrents, sinó una qüestió diferent, com és el dret a un suport lingüístic específic dels qui s'incorporen a l'àmbit escolar català sense conèixer una de les dues llengües oficials». També apunta que el fet que se'ls ensenyi en català «no pot implicar que es desatengui el seu dret a aprendre també en castellà, llengua que, evidentment, els alumnes immigrants poden també desconèixer». En aquest sentit, el Tribunal Constitucional destaca que la LEC garanteix «que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials» i que els currículums han d'estar orientats a aquest objectiu.

El TC també desestima la impugnació de l'article de la LEC que estableix que s'ha de «garantir una oferta suficient d'ensenyament del català».

En aquest apartat puntualitza el TC que aquest precepte «no determina la llengua vehicular de l'educació per a adults», per la qual cosa considera que «no és exigible que també estableixi una oferta mínima d'ensenyament en castellà com pretenen els recurrents, sense que aquesta pretesa omissió suposi un desplaçament d'aquesta llengua».