El Col·legi d'Advocats de Manresa va aprovar el Pla d'Igualtat del Col·legi, el Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència per al personal laboral del Col·legi i el Protocol de funcionament del canal de queixes i denúncies per situacions de discriminació per raó de gènere, per tal de garantir la igualtat entre homes i dones.

Segons va explicar el mateix col·legi en un comunicat, el Pla d'Igualtat té com a objectiu refermar el compromís del Col·legi d'Advocats de Manresa amb la igualtat de gènere, el que s'ha de plasmar en introduir la perspectiva de gènere en la presa de decisions col·legials, en reforçar les funcions de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, en fomentar la representativitat equilibrada entre dones i homes en els òrgans de decisió i en les comissions de treball, en l'ús del llenguatge inclusiu, en impulsar mesures de conciliació laboral i professional, familiar i personal de les persones treballadores i les col·legiades, en fomentar la igualtat de gènere i no discriminació entre les advocades i els advocats i que l'actuació lletrada integri també la perspectiva de gènere.