La població d'Esparreguera, a data 1 de gener del 2020, és de 22.356 habitants, una xifra lleugerament inferior a la de l'any 2019 (22.386), i la població estrangera representa el 8,5% de la població., segons les dades de l'Observatori de ciutadania i migracions 2020. Aquest estudi també ens indica que al municipi conviuen persones de 65 nacionalitats diferents, i les majoritàries, després de l'espanyola, són la marroquina, la romanesa, la pakistanesa, la italiana i la colombiana.

La població de nacionalitat estrangera a la vila s'ha incrementat lleugerament i ha passat del 8,3% del 2019 al 8,5% actual. Els residents per zona geogràfica d'origen més elevada són del nord d'Àfrica i el Magrib amb el 42% sobre la població estrangera (sobre la població espanyola representen el 4%). La regidora d'Igualtat i Diversitat de l'Ajuntament d'Esparreguera, Sara Gómez, ha explicat que «si mirem l'evolució de les dades des del 2012 fins ara, veiem que ha augmentat l'arrelament entre la població originària del Marroc, l'índex de masculinitat ha disminuït i cada cop hi ha més dones, perquè hi ha més reagrupacions familiars». En canvi, en d'altres nacionalitats, com la pakistanesa, la xinesa o les d'altres països africans encara estan en fase de masculinització i el nombre d'homes és encara molt més elevat que el de dones. Per contra, hi ha més dones que homes procedents de les zones d'Amèrica Central i del Sud, i de països de l'Europa no comunitària.

Les cinc nacionalitats amb més població a Esparreguera són l'espanyola, la marroquina, la romanesa, la pakistanesa i la italiana. Hi ha 15 nacionalitats que tenen un sol representant, i entre elles n'hi ha que comporten l'arribada de noves nacionalitats a la vila, es tracta de persones procedents de Taiwan, el Sudan, Geòrgia, Eslovènia i Costa Rica.

Per contra, el municipi ja no té cap persona procedent del Vietnam, Egipte i Noruega. La distribució de la població a Esparreguera és força homogènia i no hi ha cap secció censal amb percentatges elevats de població de nacionalitat estrangera.

D'altra banda, l'any 2019, 30 veïns d'Esparreguera amb nacionalitat espanyola han marxat a viure a l'estranger, i Alemanya, els Països Baixos i el Regne Unit són els principals països de destí; i 25 veïns amb nacionalitat espanyola han retornat a Esparreguera des de l'estranger.