Els establiments d'hostaleria i restauració només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes i podran establir un sistema de repartiment a domicili preferent pels col·lectius més vulnerables a la infecció per Covid-19, com les persones majors de 65 anys.

Així es recull en l'Ordre del Ministeri de Sanitat publicada aquest diumenge i que entrarà en vigor aquest dilluns, 4 de maig, en la qual es regula l'obertura al públic de determinats comerços i serveis durant la fase 0 de pla de desescalada, anunciat aquest passat dimarts pel president del Govern, Pedro Sánchez.

En concret, el Govern permet realitzar activitats d'hostaleria i restauració mitjançant serveis de lliurament a domicili i recollida de comandes, sense consum dels productes en el local.Per a realitzar el servei de recollida, el client podrà trucar per telèfon o contactar amb el restaurant de manera 'online' i aquest fixarà un horari de recollida del mateix "evitant aglomeracions en els voltants de l'establiment". A més, l'ordre precisa que "només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes".

Distància de dos metres i atenció individualitzada

Els locals hauran de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per la recollida de les comandes i el pagament. El restaurant haurà de garantir la separació física de dos metres o, quan no sigui possible, comptar amb la instal·lació de taulells o mampares per a la protecció de treballadors i clients.

L'ordre estipula que el temps de permanència de clients en els restaurants "serà l'estrictament necessari" per a la recollida de les comandes i precisa que en els establiments on sigui possible l'atenció a més d'un client al mateix temps, haurà de senyalitzar-se "de manera clara" la distància de seguretat interpersonal amb marques al terra, cartells i senyalització. "En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients per un mateix treballador", afegeix.

En el cas que no es pugui atendre individualment a més d'un client al mateix temps, el Ministeri restringeix l'accés a l'establiment a un sol client, excepte aquells casos en els quals es tracti d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat.

D'altra banda, en els restaurants que disposin de punts de recollida per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i conducta a la seva posterior recollida.

Quant als serveis de lliurament a domicili, els restaurants podran establir un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables al Covid-19.

Mesures de prevenció i higiene

El Ministeri de Sanitat especifica que no podran incorporar-se els treballadors que estiguin en aïllament domiciliari per tenir Covid-19 o algun dels símptomes compatibles amb aquesta malaltia, així com aquells en quarantena per haver tingut contacte amb alguna persona que ha presentat símptomes o ha estat diagnosticada.

Així mateix, l'empresa ha d'assegurar que els treballadors comptin amb equips de protecció individual (EPIs), com ara màscares i gels hidroalcohòlics, o bé sabó per netejar de mans.També s'haurà de posar a la disposició dels clients l'ús de gels hidroalcohólicos i papereres amb tapa d'accionament no manual a la sortida de l'establiment.