1. Mesures a tenir en compte pels monitors:

 • La ràtio continua sent d’1 dirigent per cada 10 participants, començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat. Es formaran grups de fins a 10 persones i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent. Aquesta persona es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants i adolescents. Entre tots els participants caldrà vetllar pel manteniment dels 2m de distància.
 • Ni els infants i adolescents ni els monitors podran tenir contacte físic durant les activitats que facin.
 • Es crea el Responsable de Seguretat i Higiene, una figura que després de superar formacions i materials orientatius s’encarregarà que es compleixin aquestes mesures. N’hi haurà d’haver un per cada grup de 30 persones i se’n sumarà un altre cada 10 més.
 • Es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària.

2. Requisits que han de complir els infants:

 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No haver estat en contacte amb cap positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).
 • Els infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual.

3. Mesures de prevenció de contagi:

 • Rentat de mans a l’inici i al final de cada activitat
 • En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat tot i que quan s’hagi de reduir aquesta distància se l’hauran de posar tant el monitor com l’infant.
 • Cada dia es comprovarà l’estat de salut d’infants, adolescents i monitors per garantir que poden participar de les activitats.
 • El distanciament físic és de 2 metres entre persones. En els espais d’ús compartit caldrà valorar la possibilitat de fer torns i aplicar mesures de neteja i infecció entre aquests.

4. Requisits de neteja de les instal·lacions:

 • Ventilació de les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts per ventilació.
 • La neteja i la desinfecció d’espais es realitzarà diàriament.
 • Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament.
 • El material emprat en les activitats no podrà ser compartit entre infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

5. Requisits dels espais d’allotjament:

 • La distància mínima durant la pernoctació entre els caps de les persones serà de 2 metres.
 • En acampades es prioritzarà l’ús de tendes de campanya grans.