Les dades de l'informe de recaptació de l'Agència Tributària corresponents al mes de juliol posen en evidència la retallada que ha provocat la pandèmia en els ingressos fiscals. Des del mes de gener, els ingressos tributaris anoten una caiguda del 7,8% en termes homogenis (corregits els ritmes de devolucions i els ajornaments). Si es tenen en compte només els mesos d'abril a juliol, la caiguda s'eleva fins al 16%, que és tant com dir que gairebé 12.300 milions d'euros s'han perdut des de l'inici de la pandèmia. Cal recordar que les dades de recaptació del mes d'abril es corresponen a l'activitat del març, quan va esclatar la covid-19.

Amb tot, la caiguda dels ingressos no és el que més ha puntuat en el fort creixement del dèficit de l'Estat fins al juliol. En els set primers mesos de l'any, el dèficit de l'Estat en termes de comptabilitat nacional ha arribat a la xifra de 60.413 milions d'euros, una xifra que quadruplica la del mateix període de l'any anterior i que representa el 5,4% del PIB. Si es compara amb el dèficit que hi havia al juliol del 2019 (14.902 milions), l'empitjorament del 2020 es deu principalment a l'augment de les despeses (+27.556 milions) per atendre les necessitats sanitàries i socials derivades de la pandèmia, i no tant a l'enfonsament dels ingressos (-17.955 milions) per l'aturada de l'activitat econòmica. En els set primers mesos de l'any, els ingressos en termes homogenis per IRPF han caigut l'1,2% i els de l'impost de societats s'han enfonsat el 29,2%. La recaptació per IVA ha baixat el 10,8% i la dels impostos especials, el 12,1%.

Amb tot, les dades de l'Agència Tributària mostren símptomes de certa millora el mes de juliol. Els ingressos segueixen caient si es comparen amb el mateix mes de l'any passat, però menys que al maig i juny.

Posant la lupa només al segon trimestre, quan es va concentrar el pitjor de la pandèmia sobre l'activitat econòmica, l'Agència Tributària ha calculat que les bases imposables relacionades amb el consum es van enfonsar el 33%. En les rendes de la feina, l'enfonsament de les bases imposables va ser del 9,1%; aquest descens es va concentrar en el sector privat, en el qual la massa salarial va baixar un 13%.

L'anàlisi de les bases imposables del segon trimestre també posa de manifest un caiguda del 29,1% dels beneficis empresarials;una pèrdua del 22% en les rendes per arrendaments immobiliaris i un retrocés del 48% en els ingressos mobiliaris.