El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret llei que prorroga fins al 31 de gener de manera automàtica els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major per a determinats sectors econòmics, tot i que ha creat dues figures: els expedients per impediment de l'activitat i els de limitació d'activitat, a les quals podran acollir-se totes les empreses, amb exoneracions bastant elevades, que en alguns casos arriben fins al 100%. Van ser precisament aquestes millores les que van portar la CEOE a sumar-se ahir al matí a l'acord que dilluns va aconseguir el Govern amb CCOO i UGT per allargar els ERTO quatre mesos més.

Els ERTO de força major amb pròrroga automàtica es limitaran a les empreses més afectades per la pandèmia, l'activitat de les quals es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) que preveu la norma. Es considera que s'engloben en aquesta categoria d'empreses les que han recuperat de l'expedient de regulació menys del 65% dels treballadors i que tenen en un CNAE concret més del 15% de persones regulades del total d'afiliats al Règim General.

Aquests expedients de regulació gaudiran d'exempcions de quotes, aplicables tant als treballadors que es quedin a l'ERTO com als que en surtin, del 85% per cada mes del període octubre del 2020-gener del 2021 en el cas que l'empresa tingués el dia 29 de febrer d'aquest any menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si tenia més de 50 empleats, segons va explicar el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. D'aquestes exoneracions també podran beneficiar-se'n les empreses que, tot i que no formin part d'aquests sectors, es troben en la seva cadena de valor o el negoci depèn majoritàriament d'aquests sectors.

Aquestes exoneracions d'entre el 75% i el 85% també podran aplicar-se a les empreses que transitin d'un ERTO de força major per covid a un de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) l'activitat de la qual es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o les que hagin estat qualificades com a integrants de la cadena de valor que també facin aquesta transició. També s'aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les activitats emparades en la norma.

En el cas de les noves modalitats d'ERTO, a les quals podran acollir-se empreses de qualsevol sector, se'n distingeixen de dos tipus: els que són per impediment d'activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (per exemple, les empreses d'oci nocturn), i els de limitació d'activitat, destinats a les empreses que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, les capacitats dels establiments i els horaris.

Els de limitació d'activitat aniran acompanyats d'altes exoneracions empresarials de quotes, a aplicar d'octubre a gener, tant pels treballadors que es quedin a l'ERTO com pels que en surtin: si l'empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer d'aquest any, les exempcions seran del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 85% al desembre i del 80% al gener. Per la seva banda, els d'impediment de l'activitat (tancament per decisió de les autoritats) tindran exempcions del 100% si la plantilla de l'empresa era inferior a 50 treballadors el febrer d'aquest any i del 90% si aquesta xifra era superior.