El Procicat va aprovar ahir les mesures específiques per a la realització d'activitats extraescolars, colònies i sortides escolars. Les mesures segueixen la pauta de la resta de protocols amb grups estables i constants per garantir la traçabilitat dels contactes estrets; l'ús de mascaretes; mesures higièniques i l'elaboració d'un registre diari dels integrants dels grups. Els participants a una activitat extraescolar hauran de presentar una declaració signada pels pares o tutors legals de compliment de les condicions per participar-hi: no poden presentar símptomes de covid-19 ni estar pendents de proves diagnòstiques.

Les directrius aprovades ahir tenen per objectiu concretar les indicacions que ja es van donar el mes de juliol en relació amb l'organització d'aquestes activitats per tal que es puguin dur a terme en condicions de seguretat. Entre les novetats estableix que s'haurà de fer un registre diari de l'assistència dels integrants del grup estable que s'ha de conservar almenys durant un mes i es recomana treballar amb «grups petits».

En relació amb les activitats extraescolars, el document regula les organitzades pels centres educatius, les associacions de famílies, associacions esportives escolars o similars, i a les activitats formatives en centres no educatius en els casos en què no hi hagi una regulació específica.

Hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i diferents grups estables escolars, per això es recomana que la composició sigui estable i constant. Tot i això es recomana que coincideixin amb els grups estables de les escoles «si és possible». És per això que es recomana evitar al màxim les noves incorporacions a un grup durant el curs, però en cas que es facin es recomana que siguin a principi de cada mes i de manera conjunta.

Mascareta obligatòria

El document també especifica que l'ús de la mascareta és obligatori a partir dels sis anys, exceptuant quan s'estiguin fent activitats esportives amb les quals sigui incompatible, a les classes musicals d'instruments de vent i de cant o quan estigui contraindicat per motius de salut. El Procicat estableix algunes activitats a tall d'exemple on s'han de dur com ara classes d'idiomes, de reforç, llenguatge musical, instruments de corda o percussió i cant coral. En canvi, no cal mascareta en activitats esportives, però també en classes d'instruments de vent, dansa o ioga.

El document també concreta que quan hi hagi esdeveniments esportius o celebracions als centres educatius es faran sense assistència de públic, sense perjudici d'allò que s'estableixi en les regulacions específiques de les competicions federades i de les activitats fetes en el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Tampoc podran ser presencials les reunions de treball i assemblees de les organitzacions sinó que s'haurà de prioritzar la via telemàtica.

Colònies i sortides escolars

Quant a les colònies i sortides escolars, les d'un dia s'organitzaran en grups estables de convivència que coincidiran amb els grups definits per a l'activitat lectiva i tindran un o diversos monitors que hi interactuaran. S'especifica que poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat entre aquests.

En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s'aplicaran els mateixos procediments i protocols que en l'àmbit educatiu.