La Comissió de Venècia, un òrgan del Consell d'Europa que estudia qüestions constitucionals dels estats, va publicar el 8 d'octubre una guia actualitzada per a la celebració de referèndums. Aquest document aclareix encara més la posició europea respecte a reclamacions com la de l'independentisme català.

La guia, que és una nova versió del codi de bones pràctiques que es va aprovar el 2007, manté l'esperit d'aquell text, però inclou, a més, algunes precisions que fan pràcticament impossible que el resultat d'un referèndum unilateral sigui acceptat algun dia per les autoritats europees.

En la introducció del document, de 16 pàgines -en la seva versió en anglès-, s'afirma que «les qüestions sotmeses a referèndum poden ser de naturalesa constitucional, legislativa o administrativa (especialment a escala local)» o «poden referir-se a la ratificació d'un tractat».

Però, a més, en el text s'afegeix: «També poden abordar qüestions territorials, com la creació o fusió d'entitats, així com la secessió, en els rars casos en què la Constitució nacional ho permet». D'aquest paràgraf es desprèn que qualsevol text constitucional que no prevegi la secessió d'una part del seu territori impedeix la celebració d'un referèndum sense acord.

L'al·lusió a la secessió és la gran novetat d'un text que, a més, reprodueix altres clares apel·lacions a la primacia constitucional que ja recollien les pautes anteriors.

Per exemple, amb aquest paràgraf, dins de la secció titulada La preeminència del dret: «El recurs al referèndum ha de respectar el conjunt de l'ordenament jurídic. En particular, el referèndum no pot ser organitzat si la Constitució o una llei conforme a la Constitució no ho preveuen, per exemple si el text sotmès a votació és competència exclusiva del Parlament».

La nova guia també adverteix que les regles d'un referèndum «no han de ser adoptades puntualment» per a una votació «particular».

En un altre apartat, titulat La validesa dels textos sotmesos a referèndum, s'insisteix: «Els textos sotmesos a referèndum han de complir totes les lleis superiors (principi de jerarquia de les normes). No han de ser contraris al dret internacional, als principis estatutaris del Consell d'Europa o a les condicions de pertinença al Consell d'Europa». I s'afegeix que les votacions que contradiguin aquests requisits «no podran ser sotmeses al vot popular».