La Sindicatura de Comptes va presentar ahir un informe en què qüestiona despeses de personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) entre 2010 i 2018. L'òrgan fiscalitzador extern dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic de Catalunya ha remès al Parlament el seu últim informe sobre els exercicis 2010-2018 de l'OAC, en què revisa les despeses de personal i els contractes menors. L'informe conclou que «els conceptes retributius de les taules salarials de l'OAC no s'ajusten a la normativa vigent.

Segons l'informe, el director de l'Oficina, Miguel Ángel Gimeno, en el càrrec des del 2016 i «en situació de serveis especials en la carrera judicial», i els alts càrrecs de l'organisme, «en situació de serveis especials com a funcionaris» de la Generalitat, «tenen dret a percebre els triennis que corresponen als cossos de funcionaris als quals pertanyen», però no tenen dret a percebre els establerts en el règim del Parlament.