El Govern català va aprovar ahir una nova ampliació del pressupost de la Generalitat per a l'any 2020 per valor de 795 milions, la quarta aquest any, per tal de fer front a l'emergència generada per la pandèmia.

El Govern va precisar que l'ampliació s'ha fet a càrrec dels recursos que corresponen a Catalunya del fons estatal extraordinari per la covid-19 i que es destinarà principalment a reforçar el pressupostos del departament de Salut i a atendre necessitats urgents que s'han derivat de la pandèmia de la convid-19.

Així doncs, comptant aquesta nova ampliació, el Govern haurà incrementat el pressupost tres vegades amb càrrec al fons covid-19: el mes de juliol (1.230 milions), al setembre (354 milions) i ara (795 milions), i una quarta atenent l'objectiu de dèficit del 0,2% per a l'any 2020 (420 milions).

En conjunt, l'increment que s'ha acumulat del pressupost des del mes de juliol serà de 2.799 milions comptant aquesta última ampliació.

En un comunicat, el Govern català va recordar que per incorporar nous ingressos als comptes s'han de generar els corresponents crèdits pressupostaris de despesa per un import equivalent, de manera que el Govern va aprovar ahir una generació de crèdit per aquests 795 milions.

Aquests fons s'ubicaran a la partida del fons de contingència, on s'inclouen tots els recursos que provenen d'aquest fons estatal, i des d'allà es van transvasant als diferents departaments en funció de les seves necessitats.

Segons l'informe mensual d'execució del pressupost de la Generalitat corresponent al mes de setembre, la pandèmia de la covid-19 va fer disparar la despesa fins a finals del mes de setembre fins a 1.557 milions d'euros, comptant despeses directes, com les sanitàries i sociosanitàries, i altres d'indirectes i d'induïdes per la crisi.

Al juliol, el Govern va xifrar en 2.565 milions d'euros la despesa estimada d'aquesta pandèmia durant el 2020 per a les finances de la Generalitat, i va dir que, en el capítol d'ingressos, la minva seria d'uns 2.407 milions per a tot l'exercici.