El test d'antígens detecta les proteïnes de la superfície del virus (anomenades antígens), i per realitzar-lo s'obté una mostra del pacient del fons de la boca, del nas o bé d'un esput. Després, la mostra s'introdueix en una màquina que comprova, d'una manera automatitzada, si aquesta mostra conté o no proteïnes, en un període de temps d'uns vint minuts.