Els espanyols que vulguin jubilar-se l'any 2021 amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 66 anys complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en la qual s'elevava progressivament l'edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, en un horitzó total de 15 anys.

Aquests 66 anys serà l'edat que s'exigeixi pels qui acreditin menys de 37 anys i tres mesos de cotització (enguany s'exigeixen 65 anys i deu mesos complerts per poder jubilar-se amb menys de 37 anys cotitzats).

Si se superen els 37 anys i tres mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar-se l'any vinent amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.

El que no ha canviat amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es manté en almenys 15 anys, dos dels quals han d'estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.

A més, l'any vinent el període de càlcul de les pensions puja un any respecte al 2020, des dels 23 anys actuals fins als 24 anys. Això suposa que la pensió es calcularà des de l'1 de gener en funció de les cotitzacions dels últims 24 anys.

Jubilació parcial

En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l'empresa faci un contracte de relleu, l'edat mínima d'accés serà l'edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació.

Si l'empresa fa un contracte de relleu per ta lde cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l'edat mínima d'accés per a la jubilació parcial serà des del pròxim 1 de gener de 62 anys si es tenen cotitzats almenys 35 anys i tres mesos, o de 63 anys en el cas que es tinguin 33 anys cotitzats.Pugen les pensions mínimes

Les pensions mínimes contributives pujaran l'any pròxim aproximadament entre 2 i 11 euros al mes amb la revaloració del 0,9% contemplada en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2021.

En concret, amb la pujada del 0,9%, l'import de la pensió mínima pels jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 851 euros al mes en 14 pagues (enfront dels 843,4 euros al mes actuals); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualment), i la que té cònjuge no a càrrec en 654,6 euros mensuals (enfront dels 648,7 euros actuals).

Pels jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa pel 2021 en 797,9 euros al mes (790,7 euros actualment); sense cònjuge en 645,3 euros mensuals (639,5 euros ara), i amb cònjuge no a càrrec en 609,9 euros mensuals (604,4 euros actualment).

Per part seva, la pensió màxima de jubilació se situarà l'any vinent en 2.707,49 euros mensuals per catorze pagues, enfront dels 2.683,34 euros al mes d'enguany.

Pujada per a les vídues

Pujada per a les víduesLes pensions mínimes de viduïtat pujaran l'any 2021 entre 4,7 i 7,2 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viduïtat pels titulars amb càrregues familiars se situarà en 797,9 euros mensuals, en contrast amb els actuals 790,7 euros al mes.

En el cas de ser major de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual al 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 689,7 euros mensuals, la qual cosa suposa 6,2 euros més que ara.

Si el titular de la pensió de viduïtat té entre 60 i 64 anys, la quantia l'any 2021 serà de 645,3 euros mensuals (639,5 euros actualment), mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 522,5 euros mensuals (517,8 euros enguany).

Per part seva, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa pujarà l'any 2021 fins als 1.276,5 euros mensuals (1.265,1 euros actualment) si es té cònjuge a càrrec, i ascendirà fins als 1.034,6 euros si no es té càrrec al cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en contrast amb els 1.025,3 euros al mes actuals.

La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb cònjuge a càrrec serà l'any vinent de 851 euros al mes, en contrast amb els 843,4 euros actuals, mentre que la dels qui no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 689,7 euros mensuals (683,5 euros actualment).

Orfes

En el cas de les pensions d'orfandat, l'import mínim ascendirà l'any vinent a 210,8 euros mensuals per beneficiari (ara són 208,9 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual al 65% la quantia serà de 414,7 euros mensuals, gairebé quatre euros més que enguany.

La pensió mínima a favor de familiars se situarà el 2021 en 210,8 euros mensuals, enfront dels 208,9 euros actuals, mentre que la pensió de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) serà de 441,7 euros mensuals en el cas de vellesa, invalidesa i viduïtat (437,7 euros ara) i si concorren amb alguna pensió pública de viduïtat ascendirà a 428,7 euros al mes (424,8 euros a l'actualitat).

Els PGE de 2021 contemplen una despesa en pensions contributives, incloent les mínimes, de 143.046 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 3% respecte a l'exercici del 2020. En aquest increment s'ha tingut en compte la revaloració de les pensions del 0,9%, l'increment del col·lectiu de pensionistes i la variació de la pensió mitjana.