Catalunya afronta la setmana de Nadal amb noves restriccions que s'aplicaran a partir de demà, dilluns, o bé els dies festius, i que afecten, fonamentalment la mobilitat, així com al nombre de persones que poden reunir-se, tant a les trobades familiars com als restaurants, alhora que es mantenen la majoria de les mesures que estaven ja en vigor.CONFINAMENT DE CATALUNYA

Queda restringida l'entrada i sortida de Catalunya, excepte per a desplaçaments, adequadament justificats, per motius sanitaris, treball o obligacions legals, assistència a centres educatius, retorn al domicili, atenció de persones dependents o recollida de menors en cas de separació, acudir a una entitat financera en un territori limítrof, renovar documentació oficial, exàmens oficials, dret de manifestació o per causa de força major.També es permeten els desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, de persones residents en aquests dos territoris.

A més, entre el 23 de desembre de 2020 i el 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s'autoritzen els desplaçaments d'entrada i sortida de Catalunya per anar i tornar a lloc de residència habitual de familiars o persones pròximes dels que es desplacin per visitar-los i també es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

LIMITACIÓ DE LA MOBILITAT INTERIOR

La mobilitat dins del territori de Catalunya resta limitada a l'àmbit comarcal, amb les excepcions justificades previstes en l'apartat anterior.A més, durant la vigència d'aquesta mesura es permet que les persones que integren la bombolla de convivència s'estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, encara que sempre mantenint les normes de seguretat (distància, mans i mascareta).

Entre el 23 de desembre i el 6 de gener, s'autoritzen els desplaçaments a poblacions d'altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones pròximes dels que es desplacin per visitar-los.MOBILITAT NOCTURNA

Queden prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, tot i que també aquí hi ha excepcions per retornar al domicili, motius d'urgència sanitària o veterinària, treball, serveis essencials, tornada a domicili des de centres educatius o activitats culturals, dret de manifestació o recollida de serveis de restauració.

També hi ha excepcions per a la cura de persones dependents o desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia, recollir menors en cas de separació, actuacions urgents davant òrgans judicials o la cura de mascotes, però de manera individual i entre les 04.00 i les 06.00 hores.

No obstant això, la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s'amplia, fins a les 1.00 hores, les nits del 24 a el 25 de desembre de 2020 i de 31 de desembre de 2020 l'1 de gener del 2021.També s'amplia fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn a domicili.

HORARIS DE TANCAMENT

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general.La franja serà entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida en l'establiment en els serveis de restauració, i entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no queda subjecta a cap franja horària.

Les botigues de conveniència, els comerços annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts entre les 21.00 i les 06.00 hores.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial que estableix l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

REUNIONS FAMILIARS I/O SOCIALS

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 podran ser d'un màxim de deu, sempre que només siguin convivents i no superin les dues bombolles de convivència.

En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes, amb excepció de les sortides escolars o activitats socioeducatives.

No s'inclou en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, incloses les noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

Tampoc s'inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb l'apartat 15 d'aquesta resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades i a les activitats culturals, que es regeixen per altres normes.A les reunions i/o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

Les empreses de serveis i comerç minorista han d'oferir els seus serveis, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, llevat que es concerti cita prèvia de forma individual i amb les normes de protecció adequades.

L'obertura a públic dels centres comercials i recintes comercials es redueix al 30% de l'aforament permès, excepte els locals que es troben dins de centres comercials dedicats a l'alimentació, begudes, productes higiènics o de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, telecomunicacions, perruqueria i estètica i centres de veterinària.

A més, els centres comercials han d'establir sistemes de control d'aforament i fluxos i complir les noves condicions de ventilació i qualitat de l'aire.No obstant això, queda suspesa l'obertura a públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.Els locals comercials minoristes han de reduir l'aforament al 30%, amb les mateixes excepcions anteriorment citades, a més de concessionaris d'automòbil i centres de jardineria.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

Els actes religiosos i cerimònies civils han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació.Si aquestes activitats es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions adequades i garantint les mesures de control d'aglomeracions, poden acollir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

Les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives que es desenvolupen tant en recintes tancats com a l'aire lliure poden obrir exclusivament per la seva programació ordinària i limitant l'aforament al 50% amb un nombre màxim de 500 persones.També en aquest cas, si es compleixen les mesures de ventilació i control d'aglomeracions establertes i amb un límit d'aforament del 50% es pot acollir un màxim de 1.000 persones.

Als establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com restaurants musicals o com cafès teatre i cafès concert, els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat.

Instal·lacions i equipaments esportius poden obrir amb un aforament del 50% en les instal·lacions a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, a més d'establir un sistema de cita prèvia, controls d'accés, garantir la ventilació i seguir amb els vestidors tancats, excepte per als usuaris de piscines.A més, en els equipaments tancats només estan permeses les activitats grupals que es puguin desenvolupar amb mascareta.

Queden exempts els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant públics com privats, així com les instal·lacions que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

HOSTALERIA

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb l'obligació de consumir sempre a taula, l'aforament limitat al 30% a l'interior, respectar les distàncies de seguretat i garantir la ventilació.

A les terrasses també s'han de guardar les distàncies de seguretat i es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Excepcionalment, en els serveis de menjars dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals s'estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores mentre el servei a domicili o la recollida dels clients al local es podran portar a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment. Als hotels, es podran oferir sopars, només als propis clients.ESDEVENIMENTS NADALENCS

La resolució de la Generalitat permet les activitats esportives, de cultura popular o tradicional o similars, que no comportin aglomeracions.

La representació de les activitats ha de ser estàtica en tots els casos i només es podran realitzar les que siguin perimetrades amb control d'accessos i amb cita prèvia.

En els espais interiors, el públic ha d'assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l'activitat. En els espais a l'aire lliure es permet la mobilitat del públic sempre que el control d'accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d'1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.