El Tribunal Suprem ha establert que en els concursos per a la provisió de llocs de treball l'excedència voluntària per cura de fills i altres familiars s'ha d'equiparar a la de servei actiu per evitar que la carrera professional de les persones en aquesta situació es vegi afectada negativament. La resolució reconeix el dret d'una dona que se li computi com a servei actiu els mesos que va estar en excedència per cura de fills.