A partir del 21 de desembre i fins l'11 de gener es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 podran ser d'un màxim de 10, sempre que només siguin convivents i no superin les dues bombolles de convivència.

En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes, amb excepció de les sortides escolars o activitats socioeducatives.

No s'inclou en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, incloses les noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

Tampoc s'inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb l'apartat 15 d'aquesta resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades i a les activitats culturals, que es regeixen per altres normes.A les reunions i/o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.