El govern català ha endurit des d'aquest dijous, 7 de gener, i durant 10 dies prorrogables -inicialment fins a les 00.00 hores del pròxim dia 18- les mesures restrictives per frenar l'avanç de l'epidèmia de la covid-19.

Aquestes són les mesures de restricció que estan en vigor des d'avui segons la primera resolució dels departaments de Salut i Interior 1/2021 dictada aquest any per la Generalitat el passat 4 de gener:

Les noves restriccions anti-covid a Catalunya

MOBILITAT

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya amb l'única excepció de la mobilitat essencial, és a dir, anar a treballar, a serveis sanitaris, tornada a lloc de residència per causes justificades, atendre persones vulnerables, anar a recollir menors en cas de progenitors separats o divorciats, i altres qüestions legals o financeres ineludibles que no puguin fer-se telemàticament, fer exàmens o acudir a centres educatius, fer exercici esportiu a l'aire lliure entre municipis limítrofs o causes de força major degudament acreditades.
 • Confinament municipal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara era comarcal), amb l'única excepció de la mobilitat essencial.
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas).

TOC DE QUEDA

 • Es manté l'horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores amb les mateixes excepcions que en el cas de la mobilitat.

RESTAURACIÓ

 • Horari de servei i consum als establiments: de les 07.30 a les 09.30 hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.
 • Fora d'aquest horari l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l'establiment fins a les 22.00 hores.
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d'1 metre entre persones d'una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l'aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d'aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament de locals de restauració ubicats en centres comercials.
 • Els establiments d'hostaleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.

COMERÇ

 • Obertura del comerç minorista al 30% de l'aforament i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2.
 • Obertura limitada al període de dilluns a divendres.
 • No es permet l'obertura al públic de centres comercials, excepte els establiments que tinguin l'obertura independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2.
 • Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d'obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicació, serveis de perruqueria i d'estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d'automòbils).
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

CULTURA I ESPECTACLES PÚBLICS

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d'aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l'aire lliure o en espais tancats on s'apliquin les mesures de ventilació reforçada, el control d'accessos i aglomeracions i la assignació prèvia de seients.
 • En la resta d'activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l'aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Es suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l'obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l'obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d'exposicions i galeries d'art: 50% d'aforament.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Es suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA

 • En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs.
 • Tancament de gimnasos i altres instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines.
 • Obertura d'instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure sempre amb control d'accés, sense ús de vestuaris excepte piscines, i al 50% d'aforament i activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor o monitor.
 • L'ús de piscines tancades es limita al 30% de l'aforament amb control d'accés i no es permet realitzar activitats en grup.
 • No es permet l'ús d'instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d'esports públics a l'aire lliure.
 • Es permet l'admissió fins a les 21.00 hores i l'ús més enllà d'aquesta hora sempre que no s'incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni als equipaments de tecnificació ni a les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s'han de celebrar sense públic.

EDUCACIÓ I OCI EDUCATIU

 • Es permeten activitats docents i d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació de nens i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents.
 • Es suspèn el lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu, excepte les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les de les seves seccions esportives quan aquestes es duguin a terme al centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.
 • Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i l'ensenyament de règim especial reglat ha d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
 • Docència de les universitats catalanes virtual a excepció de les pràctiques i les avaluacions, en què s'han d'extremar les mesures de protecció.
 • En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants.
 • Queden exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

CERIMÒNIES CIVILS, RELIGIOSES I DE CULTE

 • 30% de l'aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l'aire lliure o en espais tancats però amb mesures de ventilació reforçada, control d'accessos i es facin de forma estàtica.
 • A la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada es manté el 30% d'aforament i un màxim de 500 persones.

REUNIONS I SORTIDES DE DOMICILI

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.
 • Reunions i trobades familiars i de caràcter social limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.
 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars.

TREBALL

 • Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància - teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l'obligació dins dels límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

TRANSPORT PÚBLIC

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la maàscareta, com menjar.
 • Els operadors de transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor.

ALTRES RESTRICCIONS

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.
 • Parcs i fires d'atraccions.
 • Oci nocturn.
 • Joc, casinos i sales de bingo.
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20.00 hores.

MESURES GENERALS

 • Ús de mascareta obligatori en espais i locals públics, recomanació de rentat de mans habitual, ventilació de tots els espais tancats i mantenir les distàncies físiques (els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais tancats).