El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, integrat per la Generalitat i l’ajuntament de la ciutat, no va donar publicitat ni concurrència pública a 23 contractes a empreses i fundacions per valor d’uns 20 milions d’euros, ha constatat la Intervenció General de la Generalitat, segons denuncia CGT. Aquest Consorci és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i s’ocupa de programar, prestar i gestionar els serveis socials a la ciutat, la totalitat dels recursos residencials de la infància i l’adolescència, persones amb discapacitat i dones, així com recursos assistencials de joves i persones amb drogodependències.

«Dels 27 expedients fiscalitzats, 23 van ser atorgats d’aquesta forma, i van arribar a donar més de 20 milions d’euros a empreses i fundacions sense cap tipus de publicitat ni concurrència pública», denuncia CGT respecte al Consorci, citant un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya elaborat l’any 2017 respecte a la situació d’aquesta entitat el 2014. A més, s’haurien pagat sobresous irregulars de més de dos milions d’euros només en 3 anys, segons la denúncia del sindicat.

Les dades facilitades pel sindicat es remeten a informes de la Direcció i Supervisió de control financer del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per als exercicis 2015 i 2017 i també del 2019 de la Intervenció General de la Generalitat. En aquest últim informe, la Intervenció General indica que «en termes generals, l’entitat no té establerts procediments de control intern o bé no deixa constància de la implementació d’aquests per a les principals àrees d’activitat». Així, la Intervenció constata que «el Consorci no ha analitzat amb prou rigor els impactes de la covid-19 per detallar la previsió de despeses així com de les necessitats de finançament que es derivin» de la pandèmia i les seves conseqüències. Quant a les despeses de personal, s’indica que «es desconeixen les possibles responsabilitats que s’hagin pogut produir en pagar complements sense la tramitació adequada, segons disposa l’article 34.5 de la Llei de Pressupostos per a l’exercici 2020».

L’any 2015 es van pagar en sobresous per sobre de conveni 352.379 euros; l’any 2017 un total de 328.726 i el 2019, 256.000 més, segons assegura CGT. En l’informe de 2017 de la Sindicatura respecte de les dades del Consorci de l’any 2014 ja s’alertava que es van pagar tres pagues extres a alguns treballadors.

CGT assegura, segons l’informe de la Sindicatura, que el Consorci va tramitar diversos contractes i que «dels 27 expedients fiscalitzats, 23 van ser atorgats d’aquesta forma, arribant a donar més de 20 milions d’euros a empreses i fundacions sense cap tipus de publicitat ni concurrència pública».

Segons l’informe del 2019, la Intervenció General alerta que el Consorci «licita els contractes de serveis socials amb una vigència d’un any prorrogables fins a un màxim de cinc. Tal com s’ha exposat en anteriors informes de control financer, aquesta pràctica no es considera correcta» i que «en els procediments negociats no s’acrediten els termes de negociació amb l’adjudicatari».

La Intervenció valora que aquests aspectes són «correctes amb deficiències febles amb necessitat de millores», mentre que sobre la gestió de personal s’apunta al fet que les dades són «correctes parcialment amb deficiències importants». I destaca que el Consorci no ha facilitat la informació necessària sobre l’increment màxim de la massa salarial el 2019 respecte a 2018 ni tampoc sobre el compliment de la taxa de reposició de personal i que «en alguns procediments de contractació de personal temporal no s’ha acreditat que es compleixin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat».