La Generalitat va desplaçar 2.654,93 milions d’euros de despeses realitzades el 2019 a l’exercici següent, el del 2020, segons la Sindicatura de Comptes. Aquest ens fiscalitzador, que depèn orgànicament del Parlament català, va donar a conèixer ahir l’informe sobre el Compte General de la Generalitat corresponent al 2019, any en el qual Catalunya va funcionar amb una pròrroga dels pressupostos aprovats el 2017.

La Sindicatura conclou que «la despesa efectivament realitzada durant el 2019 i no registrada al pressupost va ser de 2.654,93 milions», si bé admet que aquest volum de despesa estava registrat com a provisió en el balanç. Aquest volum de despesa desplaçada és 629,14 milions superior al registrat l’any anterior, ja que el pressupost del 2019 reconeix despeses realitzades el 2018 per valor de 2.025,79 milions d’euros.

Dels 2.654 milions de despesa generats el 2019 i desplaçats a l’exercici següent, el 2020, marcat per l’esclat de la pandèmia, corresponen a l’administració general de la Generalitat un total de 774,42 milions; al CatSalut, un total de 1.681,12 milions i a les entitats autònomes de caràcter administratiu, 199,39 milions.

Les liquidacions del pressupost de la Generalitat, del CatSalut i de les entitats autònomes «no inclouen una part de la despesa realitzada durant el 2019 per falta de crèdit pressupostari suficient, ja que la despesa compromesa durant la vigència del pressupost va sobrepassar el límit dels crèdits».

Aquesta pràctica, ja detectada altres vegades per part de la Generalitat, suposa «l’incompliment» de dos articles de la llei de finances públiques de Catalunya -el 35 i el 28.b- , subratlla la Sindicatura.

Al mateix temps, la Sindicatura constata la «delicada» situació financera de la Generalitat al tancament del 2019 pel que fa a les necessitats de finançament, ja que «el romanent de tresoreria i els fons propis són negatius, l’endeutament financer és elevat i perquè existeixen compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs», assegura.

Amb tot, la Sindicatura creu que el Compte General, considerat en el seu conjunt, «expressa en els seus aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Generalitat» a 31 de desembre del 2019.

D’altra banda, la Sindicatura detecta «un infrafinançament net en les correccions valoratives de les inversions financeres de la Generalitat de 1.755,26 milions, la més significativa de les quals la d’Infraestructures.cat -l’antiga GISA- per 1.602,74 milions.