La Sindicatura de Comptes ha trobat un «sobrecost no raonable» en el pagament d’11,79 milions d’euros a Ferroser Serveis Auxiliars SA, filial de Ferrovial, per la contractació de rastrejadors que seguien els casos positius de covid a Catalunya, a més d’altres irregularitats en contractes d’emergència per l’epidèmia.

Un informe de la Sindicatura sobre els comptes del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), empresa pública propietat en un 100% del Servei Català de la Salut (CatSalut), també ha trobat irregularitats en onze contractes ordinaris del SEM en els exercicis entre 2016 i 2019, en què «no es va justificar adequadament que el pressupost base de licitació s’adeqüés als preus de mercat».

Sobre la contractació d’emergència en resposta a la pandèmia de covid, la Sindicatura considera que «el dimensionament de la dotació de personal establerta en el contracte per al servei de seguiment de contactes positius, adjudicat a Ferroser Serveis Auxiliars SA, per 17,69 milions, no es va fer d’acord amb els paràmetres del contracte».

Segons l’informe, en els vuit mesos de vigència del contracte (juny del 2020 a gener del 2021), l’adjudicatari va facturar 11,79 milions, IVA inclòs, exactament la part proporcional corresponent a vuit dotzenes parts de l’anualitat del contracte, «sense desglossar les factures emeses la part fixa i la part variable de la contraprestació com preveia el contracte».

La Sindicatura assenyala, a més, que entre octubre del 2020 i gener del 2021 «hi va haver una reducció progressiva del nombre de trucades telefòniques mensuals del 26,3%, mentre que el dimensionament del contracte, en termes de posicions de gestor de trucades adscrites al servei, es va incrementar el 95,2%». La Sindicatura ha calculat que per al període de vigència del contracte, de juny del 2020 a gener del 2021, la facturació de Ferroser al SEM pels rastrejadors «podria ser superior en aproximadament 1,55 milions d’euros al preu estimat que es desprèn dels costos directes i indirectes i del benefici industrial del contractista».