La ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha proposat a les comunitats autònomes que la nova EBAU o prova d’accés a la universitat tingui menys exàmens, en concret que passi de quatre a dos, i que inclogui una prova de maduresa acadèmica que tingui un pes 75% del total. Aquestes són les novetats de l’últim esborrany que proposa el Ministeri d’Educació, per accedir a la universitat i amb les quals es replanteja l’estructura actual de la prova per a adaptar-se a la nova llei educativa. La ministra d’Educació pretén que el canvi de model de selectivitat es faci de manera «gradual» per afavorir l’adaptació de l’alumnat i del professorat «amb les degudes garanties». Per a això, proposa que el model actual es mantingui tres anys en «trànsit» (fins que entri en vigor el definitiu), en el qual l’alumne realitzi quatre exercicis que tinguin la mateixa ponderació cadascun d’ells (el 25%) . En concret, un específic sobre la modalitat obligatòria triada, dues de matèries comunes i un quart exercici, de caràcter general, en el qual es valorin les destreses associades a l’àmbit lingüístic i avaluï la maduresa acadèmica de l’alumnat.