La recollida selectiva a Santpedor es va situar l'any passat al 76,24 % del total del residu generat (comptant-hi el material recollit a la deixalleria), amb la qual l'índex de reciclatge es manté al llindar del 80% que el municipi va aconseguir a partir de la implantació del sistema porta a porta el 2004.

L'Ajuntament de Santpedor va fer públiques les xifres ahir a la tarda coincidint amb l'inici de la Festa de la Flor i el Reciclatge (vegeu el peu de foto). Aquestes dades baixen fins al 70 % si no es té en compte el material recollit a la deixalleria, però igualment es confirma la posició capdavantera que manté aquest municipi pel que fa a la recollida selectiva. Segons el regidor de Medi Ambient, Josep Illa, amb aquest darrer indicador "Santpedor consolida un índex de recollida molt per sobre de la mitjana catalana", per bé que aquests darrers anys ha tingut un petit descens respecte dels valors lleugerament superiors al 80 % (amb deixalleria inclosa) entre el 2005 i el 2008.

L'any passat la recollida porta a porta a Santpedor va sumar 895.120 quilos de fracció orgànica (el 40,9 % del total reciclat), 238.150 quilos d'envasos (8,5%); 178.374 quilos de fracció vidre (8,2%); i 191.208 quilos de paper-cartró, que suposa el 8,8%. Finalment, la fracció rebuig que ha tingut com a destí el dipòsit controlat de residus del Parc Ambiental de Bufalvent s'ha situat en els 684.120 (31,3% dels residus generats).

Tot plegat suposa una disminució de la generació de residus per habitant respecte del 2014, que se situa en 293 kg/habitant/any.

Malgrat tot, Illa sosté que "encara hi ha marge per millorar", de manera que es volen posar en marxa properament dues campanyes. Una pretén millorar la fracció orgànica "després de veure que encara conté un percentatge d'impropis" que s'atribueix a les bosses de plàstic i que es vol reduir del 6 % actual al 3 %. Per això es fomentarà l'ús de la bossa compostable i el cubell airejat a partir de l'estiu. L'altra campanya incidirà en la recuperació de materials que són reciclables, i en canvi, van a parar al rebuig.