L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mantindrà aquest 2019 la campanya de regularització de guals al municipi que va iniciar l'any passat, i que suposa que les noves sol·licituds no hauran d'abonar la quota tributària cor-responent.

La campanya es va posar en marxa després que es va modificar l'ordenança fiscal reguladora dels guals per tal que els veïns del municipi posessin al dia la situació d'entrada i sortida dels seus garatges i adaptar-se a la normativa vigent. L'incentiu era la bonificació del cent per cent de la quota que s'ha d'abonar i la rebaixa del cost d'obtenció de la placa.

L'Ajuntament valora molt positivament la resposta obtinguda, que durant el 2018 va obtenir un total de 535 peticions de regularització de gual. Igualment, tots els veïns que sol·licitin un gual durant el 2019 tampoc no hauran d'abonar la quota tributària, i tan sols hauran de pagar els 21 euros que costa obtenir la placa i la llicència de gual corresponent. Durant el 2017, abans que entrés en vigor la nova campanya, el cost de la llicència era de 30 euros, i la quota anual a abonar pujava fins als 22,50 euros.

Per altra banda, i també en el marc d'aquesta mateixa campa-nya, l'Ajuntament es continuarà fent càrrec aquest 2019 de les obres que siguin necessàries en cas que calgui modificar la vorera per adequar l'espai d'entrada i sortida de vehicles del garatge. Això vol dir que el veí en qüestió no haurà de sol·licitar cap tipus de llicència d'obres perquè els treballs que s'hagin de fer els farà directament l'Ajuntament.