L'Ajuntament de Sallent va aprovar provisionalment en el darrer ple municipal el Pla Especial de Catàleg de Masies, cases rural i altres construccions en sòl no urbanitzable i va resoldre les al·legacions presentades que rebran la resposta per correu ordinari en els dies vinents. S'han catalogat 68 construccions en sòl no urbanitzable que seran susceptibles de reconstrucció i rehabilitació a fi de preservar el patrimoni rural de Sallent.L'aprovació definitiva resta a l'espera de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

El Catàleg de masies i cases rurals, que s'ha elaborat amb l'assistència tècnica i jurídica de la Diputació de Barcelona, identifica les construccions del municipi en sòl no urbanitzable que, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, mediambientals o socials, està justificada o és necessària la seva reconstrucció o rehabilitació.

El catàleg regula les condicions d'edificació i ús de les construccions per tal de recuperar i conservar el patrimoni rural del municipi. Es limita l'aparició d'activitats poc compatibles amb la qualitat del paisatge mentre que també es vetlla per la protecció i conservació d'habitatges rurals i l'activitat turística.

Aquest instrument urbanístic, un cop s'hagi aprovat definitivament, permetrà que els projectes d'obres de millora, rehabilitació i reconstrucció es puguin tramitar, en la majoria dels casos, directament a l'Ajuntament i no s'hagi d'acudir a la Comissió Territorial d'Urbanisme.