L'Ajuntament de Fonollosa ha donat llum verd a les ordenances fiscals per a l'any que ve, que preveuen un augment de l'impost de béns immobles (IBI) i una congelació de la majoria de la resta d'impostos i taxes amb una incidència més generalitzada, com ara l'impost de vehicles, les plusvàlues, l'aigua, i totes les taxes administratives de l'Ajuntament, entre d'altres.

En el cas de la contribució, la proposta aprovada augmenta el tipus de gravamen urbà del 0,72 al 0,75, i el rústic del 0,825 al 0,86. A la pràctica, segons fonts municipals, suposa un augment lineal del 4,2%, amb una mitjana de 12,46 euros a l'any. L'equip de govern argumenta que des de l'any 2016 aquest impost estava congelat, i ara es proposa aquesta actualització, «que intenta equilibrar-se a l'augment de preus corresponent a l'IPC que hi ha hagut en les despeses fixes de l'Ajuntament aquests darrers anys». En global, es preveu un augment de recaptació de gairebé 17.000 euros per aquest concepte.

Una altra de les novetats de l'IBI és que l'ordenança obre la porta a aplicar recàrrecs del 30% sobre l'impost a pisos buits. En concret, sobre edificacions d'ús residencial en sòl urbà que es trobin en situació de desocupació de dos anys sense que hi hagi una causa justificativa de les que es relacionen a la mateixa ordenança.

En tot cas, però, l'Ajuntament haurà de desenvolupar un cens d'habitatges buits previ a l'execució d'aquesta política.

Per altra banda, i pel que fa a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s'estableix un sistema de càlcul del pressupost de referència sobre el qual s'aplica el tipus del 3% (que no té cap modificació). Així, el pressupost d'execució material que el promotor de les obres presenta a l'Ajuntament en el moment de demanar la llicència haurà d'estar en un marge de més o menys 20% sobre el valor que el nou sistema de càlcul donarà.

Amb aquest sistema es pretén controlar possibles pressupostos presentats amb valors per sota dels preus de mercat, que acaben afectant directament a la baixa l'impost que el contribuent finalment ha de pagar.

Fonts municipals han concretat que el sistema de càlcul s'ha extret de les indicacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb petits ajustos realitzats pels serveis tècnics municipals.

Aquestes modificacions s'han aprovat inicialment, i ara estan en exposició pública pel període de 30 dies hàbils, dintre dels quals tothom pot presentar les al·legacions que consideri oportunes.