L'Ajuntament de Súria incrementarà el 15% els coeficients de situació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), tot i mantenir-los per sota de la mitjana de municipis de l'entorn, i mantindrà sense canvis els tipus de l'impost sobre béns immobles (IBI) de finques urbanes, la taxa sobre vehicles i la d'escombraries. El dictamen de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020 es va aprovar en el darrer ple.

Una de les novetats del dictamen és l'equiparació dels tipus de gravamen dels béns rústics i urbans, que queda fixat en el 0,774%. Es tracta d'un tipus que queda un 5% per sota dels coeficients corresponents a l'any 2017. D'aquesta manera es tornen a igualar els tipus de gravamen de l'IBI de béns urbans i de finques rústiques, tal com s'havia fet a Súria fins a l'any 2018.

També es preveu una nova tarifa reduïda de 0,00 euros per la instal·lació de parades sobre activitats d'interès general o local, projectes benèfics o de cooperació i solidaritat impulsats per centres escolars, entitats i associacions sense afany de lucre, prèvia autorització municipal i declaració d'interès general o local.

Segons el consistori, aquesta modificació d'ordenances «pretén assegurar una distribució equitativa, homogeneïtzada i proporcional de la fiscalitat, i garantir el manteniment dels serveis i despeses ordinàries de l'Ajuntament». El dictamen va ser aprovat per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 3 abstencions (ERC) i un vot en contra (JxS)