El Govern de la Generalitat aprovat aquest dimarts l'encàrreg a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) de l'actualització del nou col·lector de salmorres SúriaCastellgalí). L'Executiu també ha aprovat el Pla economicofinancer d'Infraestructures. cat en relació amb les actuacions i aportacions de l'ACA per un import de 6.164.050 euros per dur a terme aquesta obra.

Aquest es considera una infraestructura hidràulica necessària per al desenvolupament i viabilitat del pla Phoenix (el pla de futur de la mina de Súria9, que havia estat declarat d'interès general per a la reindustrialització del Bages mitjançant l'acord del Govern de 4 d'agost de 2015.

El projecte es modifica per incorporar la darrera novetat, la canonada d'impulsió de l'aigua regenerada de l'EDAR de Manresa. Explica el Govern català que el passat 13 de novembre de 2015, els departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Empresa i Ocupació van signar un conveni amb l'empresa Iberpotash (filial de ICL Iberia), per al desenvolupament del Pla Phoenix, l'objectiu essencial del qual és mantenir l'activitat minera a la comarca i evitar la pèrdua de llocs de treball i el despoblament del territori. Per materialitzar aquest projecte són necessàries dues infraestructures de transport d'aigua.

Per una banda, una canonada d'impulsió d'aigua regenerada, que des de la depuradora de Manresa permeti aportar el recurs necessari al nou centre productiu - i eviti la detracció directa d'aigües de la conca del Llobregat. Per una altra banda, un nou col·lector de salmorres que permeti substituir l'actual, ja obsolet després de més de 30 anys en servei, i evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l'activitat minera. Des del punt de vista de l'execució de les dues infraestructures hidràuliques, per tal de minimitzar l'afecció al territori i aprofitar sinergies és convenient que el projecte d'impulsió d'aigua regenerada des de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Manresa fins al centre productiu que l'empresa Iberpotash té a Súria i les obres del tram del col·lector de salmorres entre aquesta localitat i Castellgalí s'executin simultàniament, seguint el mateix traçat que el previst per al col·lector, motiu pel qual s'ha de modificar el projecte del col·lector de salmorres en aquest tram i incloure la canonada d'impulsió a la planificació hidrològica.

Les despeses derivades de la modificació del projecte seran repercutides íntegrament a l'empresa Iberpotash, així com els costos de construcció de la nova canonada d'impulsió d'aigües regenerades. Per la seva part, els costos de construcció del nou col·lector de salmorres seran repercutits al 90% entre els diversos beneficiaris d'aquesta nova infraestructura.