L'Ajuntament d'Avinyó ha enllestit les obres d'urbanització de tres vials que conforma un dels nuclis antics del poble i que des de fa anys tenien pendent la seva urbanització. En concret, es tracta dels carrers Canserra, Ponent i primer tram del carrer Sant Antoni.

Els carrers són ara de plataforma única (és a dir, tot ell a un mateix nivell) amb una imatge que dóna prioritat a la circulació dels vianants. El que s'ha fet és diferenciar la zona de trànsit rodat i la de vianants amb paviments diferents. La zona de trànsit s'ha formigonat i la d'ús peatonal s'ha tractat amb lloses prefabricades de color vermellós, que remarquen aquest espai.

Amb la realització d'aquestes obres també s'ha renovat i modificat la xarxa de clavegueram, s'han substituït les canonades de fibrociment existents per polietilè de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa i la impulsió i distribució en alta, s'ha ampliat la xarxa de distribució de gas pel carrer Canserra i Ponent, s'ha dotat de la infraestructura de telecomunicacions soterrada en tot l'àmbit de l'actuació. També s'ha actuat en la millora de l'enllumenat públic i la jardineria.

L'execució de les obres ha anat a càrrec de l'empresa Curnal Invest SL, a qui li van ser adjudicades per un valor de 246.210,56 euros (iva inclòs). Aquest cost correspon a la construcció del mur de contenció del talús del carrer Canserra per un import de 61.344 euros que ha assumit l'Ajuntament, i a les obres pròpiament d'urbanització dels tres carrers, que es financen amb una subvenció de 95.000 euros de la Diputació de Barcelona, amb l'aportació dels veïns aplicant contribucions especials i l'aportació municipal.

Les cases dels carrers Canserra i Ponent, amb antiguitats de mes de 300 anys, van conformar un dels primers carrers d'Avinyó quan el nucli urbà començava a agafar forma.

Però, segons destaquen fonts municipals, malgrat la rellevància de la zona i la seva centralitat urbana, «les actuacions municipals han estat mínimes al llarg dels anys, i fins ara no s'ha completat la seva urbanització. Una anomalia històrica que finalment s'ha corregit».

Amb aquesta intervenció s'han regenerat i adequat aquests carrers a les característiques arquitectòniques i ambientals del conjunt urbà.