Subvencions de fins a dos milions d'euros sense respectar la normativa, complements salarials irregulars i fraccionaments indeguts de contractes són algunes de les irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha trobat en el pressupost del 2017 del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que des del 2011 lidera l'expresident del Parlament Joan Rigol. Aquests indicis es desprenen de l'informe que la Sindicatura va fer públic ahir sobre la fiscalització de l'exercici del patronat del 2017, una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrita a Presidència, que es va crear el 1950 per gestionar el parc natural de Montserrat.

Després de revisar els comptes d'aquell exercici, l'informe constata que el patronat va tenir uns ingressos de 4,09 milions d'euros i unes despeses per valor de 4,26 milions, i que tenia una plantilla formada per un funcionari, 16 treballadors laborals, un gerent i el director del parc.

El síndic reconeix que «els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del patronat», però observa algunes irregularitats, com un ajust en el romanent de tresoreria i el resultat de l'exercici sobrevalorats en 87.546 i 15.575 euros, respectivament.

Entre altres anomalies, l'informe indica que l'import de l'increment del complement de gerència amb motiu de les noves competències no va ser aprovat per la Comissió Executiva com corresponia, i es va atorgar amb efectes retroactius a una data anterior a la de l'assignació de les noves competències. Així mateix, retreu que no s'acredités la manera com es va determinar la quantitat d'aquest increment, i denuncia que «el gerent percebia una retribució per antiguitat que no li corresponia».

La Sindicatura també ha detectat que el patronat «va abonar al seu personal complements salarials que no s'ajusten a la normativa», i que va registrar despeses per 175.884 euros que, segons l'opinió del síndic, «són subvencions directes atorgades sense seguir el procediment establert per la normativa vigent».

L'informe fa diverses observacions sobre la concessió, gestió i justificació de subvencions a l'Abadia de Montserrat per un total de 2 milions i especifica que «el procediment d'atorgament no es va ajustar a la normativa», que les subvencions no van quedar cor-rectament justificades i que es van incomplir les normes de contractació pública.

Igualment, denuncia que els objectes dels contractes, imports, dates, tipus de contractes o reiteració de contractes van incomplir la llei i considera que «hi va haver un fraccionament indegut dels contractes».

El patronat diu que ha rectificat

El gerent del patronat, Xavier Aparicio, va assegurar ahir que totes les anomalies detectades per la Sindicatura ja han estat esmenades i que es podrà verificar aviat, i va al·legar que les subvencions anuals a l'Abadia de Montserrat estan recollides en la Llei del patronat des del 1989 pels serveis que presta el monestir als visitants, de seguretat, cura de jardins, neteja o recollida selectiva.

La subvenció de dos milions oscil·la cada any en funció del nombre de visitants, uns 2,7 milions anuals, «i ara hem canviat el procediment utilitzat tota la vida», va dir Aparicio, que seguirà les recomanacions de la Sindicatura de signar anualment un conveni de prestació de serveis amb l'abadia. Pel que fa a l'antiguitat que la Sindicatura diu que s'ha cobrat indegudament, Aparicio al·lega que en les auditories d'anys anteriors la Sindicatura no havia posat objecció als triennis d'antiguitat que cobra com a laboral indefinit.

Aparicio reconeix que el patronat intentava fer contractes menors per evitar els tràmits de licitar i acostumava a fraccionar els contractes i a comptar amb empreses del territori i de proximitat.