L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat una campanya informativa adreçada a les persones propietàries de solars al municipi perquè mantinguin aquests espais nets i en condicions. El consistori ho fa a través de l'enviament d'un centenar de cartes adreçades a totes les propietats en què s'identifica el codi del solar, l'adreça i la referència cadastral.

La legislació en matèria urbanística estableix que les propietats de terrenys, construccions i instal·lacions han de mantenir aquests espais en unes condicions que assegurin el seu manteniment i salubritat. Aquesta obligació també queda recollida en l'àmbit municipal a través de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i de l'Ordenança Especial Reguladora de la Neteja i el Tancament de Solars.

En cas que es detectin incompliments de la llei, l'Ajuntament pot iniciar el corresponent expedient d'ordre d'execució amb la imposició de multes coercitives i, si s'escau, amb l'execució subsidiària de les actuacions en cas de riscos greus per a la salut i la seguretat de les persones.