La comissió ha aprovat definitivament la modificació puntual de les normes subsidiàries per canviar els usos de la finca de les Comes a Súria, promoguda per l'Ajuntament. D'aquesta manera, reconeix i permet ampliar les instal·lacions existents d'una activitat esportiva vinculada al món del motor, de gran rellevància en el territori i també a nivell internacional. El seu desenvolupament es farà mitjançant un Pla especial urbanístic, que està en tràmit municipal. L'àmbit de la modificació puntual se situa en sòl no urbanitzable, en dues finques integrades sota la mateixa gestió i que sumen una superfície total de 280 hectàrees.

L'àrea central, propera a la masia de les Comes, que és la zona amb màxima intensitat de la pràctica esportiva, s'ha qualificat com a sistema d'equipament esportiu en sòl no urbanitzable, de titularitat privada. Tota la infraestructura d'obra civil necessària per al desenvolupament de l'activitat s'ubicarà en els sòls així qualificats. Es tractarà, per tant, d'un espai definit per la legislació sectorial com a circuit permanent tancat. Per a la resta dels sòls de l'àmbit s'hi afegeix com a ús compatible l'esportiu amb la condició que es limiti a l'accés motoritzat, restringit exclusivament a la circulació a través dels camins existents, d'acord amb allò previst en la normativa sectorial que regula l'accés motoritzat al medi natural. Aquest àmbit constituirà un circuit permanent no tancat.

Finalment, es reserven algunes àrees de conreu de secà dins l'àmbit lliures de pràctica esportiva, a fi de garantir el cicle agrícola complert.

La comissió ha estat una de les cinc que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha celebrat telemàticament aquest divendres. És el tercer cop que s'impulsa aquesta modalitat, degut a les afectacions de la pandèmia de la COVID-19, que limiten l'aforament de les reunions presencials. El Decret que regula el funcionament de les comissions d'urbanisme estableix la possibilitat de celebrar-les tant de manera presencial com a distància, o mixta.