Per tercer any consecutiu, l'equip de Govern de Castellgalí ha optat per mantenir congelats tots els tributs municipals "amb la voluntat de no traslladar més pressió fiscal a les famílies durant el 2021, especialment en el context de crisi global que patim per la covid-19", segons han destacat fonts municipals.

La decisió, aprovada em el darrer ple municipal, va acompanyada també, d'una rebaixa del 50% la quota íntegra de l'impost de béns immobles (IBI) per a aquells propietaris d'habitatges i locals que instal·lin plaques fotovoltaiques destinades a l'autoconsum elèctric.

Les ordenances i tributs aprovats ara entraran en vigor a partir de l'1 de gener del 2021 i la congelació afecta tant a l'esmentat IBI com a l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), les llicències d'obres, la taxa d'escombraries i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Tampoc s'apujaran les taxes de l'escola bressol i del cementiri.

La bonificació del 50% de l'IBI va destinada exclusivament per als propietaris que optin per contribuir a millorar la despesa energètica i instal·lin nous sistemes tèrmics que reaprofitin l'energia provinents del sol. Serà requisit indispensable que les instal·lacions que incloguin col·lectors fotovoltaics disposin de la corresponent homologació de l'administració competent i que els sistemes instal·lats ho siguin única i exclusivament per a l'autoconsum del propi immoble.

La bonificació màxima per immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra. En el cas d'habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Per gaudir de la bonificació, cada propietari haurà de presentar una sol·licitud davant la hisenda municipal amb la documentació pertinent.