Una gran rotonda distribueix des d'ara el trànsit rodat a l'accés a la urbanització del Mirador de Montserrat de Santpedor. Es tracta de la solució adoptada en un dels punts crítics de la urbanització, pel que fa al trànsit, ja que coincidien en aquest punt fins a quatre carrers. Els treballs per asfaltar i arranjar aquest rotonda s'han fet en el marc dels treballs general de canalització del clavegueram del Mirador i la urbanització de carrers.

A més de la rotonda, l'Ajuntament ha asfaltat diversos carrers i ha aprofitat per a revisar la senyalització vertical i instal·lar nous senyals, repintar tots els passos de vianants i els espais destinats a aparcament. Aquest treball és la darrera part de les obres que s'han fet en els darrers dos anys al Mirador.

El primer que es va fer quan finalment es va donar llum verd a portar el clavegueram a la urbanització és construir el col·lector que uniria aquest nou clavegueram amb la xarxa existent al municipi de Santpedor. Es va haver d'instal·lar una estació de bombament i una canonada de polietilè soterrada de 960 metres que ara uneix el clavegueram del Mirador amb el nucli de Santpedor.

Però els treballs més importants han estat els de canalització de la xarxa de clavegueram amb un pressupost de 2,67 milions d'euros que s'ha finançat amb quotes urbanístiques entre tots els propietaris. A mesura que s'ha fet la canalització de la xarxa s'ha tornat a tapar i s'ha aprofitat per cobrir amb una capa d'asfalt. També s'ha fet la urbanització i pavimentació dels carrers Eucaliptus, Freixe, Llorer, Til·ler, Camí de Vallbona i , Xiprer en aquesta darrera fase d'obres. I per completar la urbanització del Mirador s'han dut a terme la nova senyalització per afavorir la mobilitat al sector amb la nova rotonda, així com revisió dels senyals verticals i repintar de nou la senyalètica horitzontal.