La Generalitat ha posat en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania tingui veu en la decisió sobre l'emplaçament d'un nou dipòsit «temporal» per al material sobrant ( sal) derivat del procés de producció de potassa a Súria. Aquest procés participatiu, que essencialment és una enquesta oberta al portal de participació del Govern, romandrà actiu fins al 15 de febrer.

L'empresa Iberpotash va presentar a principi d'any una petició a la Generalitat per poder disposar de més espai a Súria per dipositar sal «de forma temporal», ja que, segons argumenta, la capacitat del runam del Fusteret (l'últim que queda actiu), inclosa l'ampliació que es va tramitar i autoritzar, quedarà esgotada abans del previst (en dos o tres anys) per la confluència de diversos factors. Bàsicament, les causes que s'argumenten són els retards en algunes de les infraestructures previstes que tenen incidència directa en l'activitat minera i el tractament de la sal, i d'altres de conjunturals d'empreses que consumeixen aquesta sal.

L'objectiu d'aquest procés participatiu és recollir les propostes de la ciutadania i de tots els actors implicats en relació amb identificar possibles alternatives viables a la implantació d'aquest nou dipòsit, valorar els possibles emplaçaments, detectar i corregir els potencials impactes paisatgístics, facilitar la divulgació dels continguts del document d'avanç de les propostes i fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions.

L'enquesta que es pot respondre demana si s'està d'acord amb crear un nou runam o si, per contra, optaria per altres alternatives (i en aquest cas, pregunta quines); si el nou dipòsit hauria de situar-se contigu a l'actual del Fusteret o en un altre espai; i quines mesures es considera que ha de tenir per potenciar la integració del nou runam i reduir-ne l'impacte paisatgístic. També es demana la relació de la persona que respon amb l'activitat minera al Bages.

Sobre la necessitat del nou dipòsit, la Generalitat argumenta que el desplegament del Pla Director Urbanístic de la Mineria s'està portant amb ritmes d'execució i terminis «que en alguns casos, i ateses les complexitats que comporten, no es poden acabar de coordinar en el temps». Exposa que per diferents circumstàncies s'han produït retards en algunes de les grans infraestructures que s'han de materialitzar per al trasllat i concentració de l'activitat a Súria, com són la rampa de la mina de Cabanasses (just ara oberta) i el nou col·lector de salmorres.

En aquest sentit, concreta que el dipòsit del Fusteret, en ús actualment, estava previst que pogués ser utilitzat «fins l'any 2026 atenent la seva capacitat i morfologia, però per diverses raons, com la imprevista portada de sal provinent de la mina de Vilafruns a Sallent o bé que l'empresa Innovyn, receptora d'una part de la sal sòdica, ha tingut una parada temporal, fan que el creixement d'aquest dipòsit salí sigui mes gran que la prevista en el moment de redacció del PDU». Motiu pel qual es calcula que el dipòsit del Fusteret quedarà en desús a principis de l'any 2023.

La Generalitat hi afegeix que el retard en la construcció d'aquestes infraestructures «imprescindibles pel reciclatge i la comercialització de la sal de procés resultant de la producció de potassa», conjuntament amb la constatació que l'ampliació prevista del Fusteret quedarà plena abans que es culminin, «obliguen a buscar una solució per a l'emmgatzematge d'un volum de sal d'aproximadament 5,6 milions de tones».