Avinyó ha començat a treballar en l’elaboració del pla director del clavegueram del nucli urbà i d’Horta d’Avinyó. El pla té per objectiu conèixer la situació actual de la xarxa de clavegueram, tant pel que fa al seu estat estructural com pel seu funcionament hidràulic, i fer una proposta d’actuacions per garantir el seu correcte funcionament d’acord amb el desenvolupament i planejament previst en el pla d’ordenació urbanística municipal.

L’esforç principal s’adreça a aconseguir una correcta definició de tota la xarxa, quant a pendents, seccions i estat. El treball, que elabora l’empresa Albacar Enginyers SL, farà un aixecament topogràfic de tots els pous de registre (més de 400), embornals i col·lectors (uns 20 quilòmetres) amb una sèrie de visites, treball de camp i d’inspeccions per adquirir dades relatives de l’estat del clavegueram.

Aquesta informació ha de permetre identificar els punts conflictius, abordar la millor solució a possibles incidències i planificar actuacions preventives i, d’aquesta manera, contribuir a la millora del servei i del medi.

La redacció d’aquest pla director, amb un cost de 16.574 euros, és finançat per la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament d’Avinyó ha executat uns treballs previs que han consistit a recuperar 45 pous de registre que van quedar tapats per diverses actuacions d’asfaltatge de carrers i ha revisat l’obertura de la tapa de 360 pous.