El ple de l’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat per unanimitat l'avanç del Pla Especial de Catàleg de Masies i la modificació del POUM que hi va associada. D’aquesta manera s’inicia un llarg procés que està previst que finalitzi l’any 2024 amb la redacció definitiva del Catàleg de Masies de Fonollosa i la seva entrada en vigor.

Després de la seva aprovació en el darrer ple de la corporació, s’ha obert l’exposició pública de l’avanç del catàleg. Aquest document inclou 185 elements, masies o ruïnes, cadascun amb la seva fitxa individualitzada. El catàleg està penjat al tauler del lloc web de l’Ajuntament de Fonollosa perquè els veïns afectats el puguin consultar i presentar les seves corresponents esmenes fins el 31 de desembre.

En aquest punt inicial, el document aprovat només és un llistat de les masies i no hi haurà la definició concreta de què s’hi pot fer i què no, ni tampoc la normativa especifica dels percentatges d’ampliació que es podran fer en sòl no urbanitzable. Aquesta serà només una primera revisió general perquè tots aquells veïns que tinguin una d’aquestes propietats puguin comprovar que hi siguin, ja que condicionarà el llistat de les que finalment figuraran al Catàleg.

L’objectiu principal del Pla Especial de Catàleg de Masies és la conservació i recuperació del patrimoni de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Fonollosa que siguin susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació

«S’ha fet un esforç molt important per intentar ampliar el catàleg vigent i incorporar algunes ruïnes de masies que a l’entendre del govern de l’Ajuntament de Fonollosa era important que estiguin catalogades, que es puguin reconstruir i que per tant que la gent hi pugui anar a viure», explica l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez.

L’objectiu principal del Pla Especial de Catàleg de Masies és la conservació i recuperació del patrimoni de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Fonollosa que siguin susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació per raons històriques, arquitectòniques, ambientals, paisatgístiques o socials.

El document aprovat es l’avanç del Pla Especial, i conté un anàlisi del sòl no urbanitzable del municipi de Fonollosa, estableix els criteris per a la inclusió al catàleg d’una masia, casa rural o altra construcció i proposa els criteris a adoptar en fases posteriors de la seva redacció per tal de dur a terme la regulació dels elements inclosos al catàleg.

Un procés que finalitzarà el 2024

A dia d’avui Fonollosa disposa d’un catàleg de masies i cases rurals inclòs en el POUM vigent que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va considerar en el seu moment que no regulava correctament les masies i cases rurals. Atesa la rellevància d’aquest instrument de planejament en un municipi amb un nombre molt elevat d’edificacions d’aquest tipus, aquesta situació ha portat als Serveis Tècnics Municipals a haver de dur a terme interpretacions complexes cada cop que s’informava d’un expedient de llicència urbanística que afectava a un bé catalogat en sòl no urbanitzable. Per aquest motiu el Govern municipal va decidir sol·licitar a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona la redacció del Pla Especial de Catàleg de Masies i la modificació del POUM. D’aquesta manera es podran arreglar les mancances i necessitats de l’actual catàleg.

La nova redacció del Pla Especial de Catàleg de Masies comportarà que s’hagi de modificar el POUM actual de Fonollosa, eliminant tots els articles i annexes que fan referència al Catàleg inclòs dins el Planejament General actual. L'avanç del Pla Especial de Catàleg de Masies ha estat documentat recentment després del treball de camp de diferents arquitectes que han realitzat un repàs de totes les masies i ruïnes on hi havia hagut masies al municipi de Fonollosa.

Aquest és doncs un primer pas d’un llarg procés que tindrà quatres fases. Després de l’aprovació de la redacció de l’avanç del catàleg i la modificació del POUM en el ple, l’any 2022 es realitzarà la redacció definitiva per a l’aprovació inicial. Seguidament, al 2023 es farà l’aprovació provisional i l’any 2024 és previst que s’aprovi definitivament i es pugui modificar el POUM. Durant aquests anys, s’establiran diversos períodes d’informació i participació ciutadana.